Otvo­re­na ma­ri­na u koju je ulo­že­no 10 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Ma­ri­na Mu­ro­sk­va na­kon do­bi­va­nja upo­rab­ne do­zvo­le na­po­kon je u funk­ci­ji i već pri­hva­ća pr­ve jah­te. Švi­car­ska tvrt­ka Mi­tan Hol­ding u grad­nju ma­ri­ne i su­hih ve­zo­va ulo­ži­la je vi­še od 10 mi­li­ju­na eura, ra­do­ve su iz­ve­le hr­vat­ske tvrt­ke, a i ve­lik dio opre­me i na­mje­šta­ja je do­ma­će pro­izvod­nje. Ma­ri­na ima ka­pa­ci­tet 180 ve­zo­va za plo­vi­la do 15 me­ta­ra du­ži­ne, a mo­že pri­mi­ti i me­ga­jah­te uz vanj­sku stra­nu 240-me­tar­skog lu­ko­bra­na. Ma­ri­na za­poš­lja­va 20 lju­di, dok će još to­li­ko ra­di­ti i u ugos­ti­telj­skim lo­ka­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.