Al­le­sio Ci­oni no­vi za­mje­nik še­fa Upra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Nad­zor­ni od­bor PBZ-a ju­čer je do­nio od­lu­ku ko­jom se, umjes­to Ga­bri­elea Pa­cea ko­je­mu man­dat u Upra­vi pres­ta­je 31. ko­lo­vo­za zbog od­la­ska na novu duž­nost, za čla­na i ujed­no za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka Upra­ve ime­nu­je Ale­ssio Ci­oni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.