Kad je vlast u pi­ta­nju, u tre­nut­ku nes­ta­ju svi ve­li­ki prin­ci­pi

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Ivan Vr­do­ljak svo­jom je me­đu­iz­bor­nom iz­ja­vom da je raz­go­va­rao s pre­mi­je­rom An­dre­jom Plen­ko­vi­ćem iz­ne­na­dio po­li­tič­ku jav­nost, a uz­ne­mi­rio svoju stran­ku. Sve je iz­ne­na­dio priz­na­njem da je s Plen­ko­vi­ćem raz­go­va­rao o mo­gu­ćem pres­la­ga­nju Vla­de. Priz­nao je da bi za svo­je po­da­niš­tvo na­kon iz­bo­ra mo­gao pos­ta­ti pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de, a nje­gov HNS do­bi­ti če­ti­ri mi­nis­tar­stva. Iz tih či­nje­ni­ca vid­lji­vo je ko­li­ko je do vlas­ti sta­lo i Plen­ko­vi­ću i Vr­do­lja­ku. Na­jed­nom su nes­ta­li svi ve­li­ki prin­ci­pi. Vr­do­ljak je po­ka­zao da mu je vlast važ­ni­ja od nje­go­vih ve­li­kih pri­ča o to­me da nje­go­va stran­ka mo­že u ko­ali­ci­ju sa svi­ma osim s HDZ-om. S dru­ge stra­ne, Plen­ko­vić je po­ga­zio svo­je tvrd­nje da će HDZ ula­zi­ti u sa­ve­ze sa­mo sa se­bi svje­to­na­zor­ski slič­nim stran­ka­ma. Ta­ko je i Plen­ko­vić riskirao da unu­tar HDZ-a pro­bu­di nes­la­ga­nje s ne­kim čla­no­vi­ma vod­stva stran­ke, ko­ji­ma je još uvijek sta­lo do svje­to­na­zor­ske bli­skos­ti, kao pre­du­vje­ta za mo­gu­će po­li­tič­ke spo­ra­zu­me. Ula­skom u sa­vez s HNS-om HDZ-ova pri­ča o se­bi kao de­mo­kr­š­ćan­skoj stran­ci pos­ta­je sve vi­še ne­uvjer­lji­va, pa čak i sum­nji­va. Osim ako pre­mi­jer ne dr­ži da HDZ pos­ta­ne po­li­tič­ki i svje­to­na­zor­ski bez­lič­na stran­ka, po­put ne­kih europ­skih tzv. de­mo­kr­š­ćan­skih stra­na­ka. Ali što bi Vr­do­ljak ra­dio čak i u tak­voj stran­ci? Za če­ti­ri go­di­ne ko­je je pro­veo u Vla­di Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ni­su se vi­dje­le ne­ke nje­go­ve oso­bi­te spo­sob­nos­ti. Sa­da bi mo­žda mo­gao do­bi­ti pri­li­ku da slič­ne oso­bi­ne ma­ni­fes­ti­ra i u Plen­ko­vi­će­voj Vla­di. Is­to će bi­ti i s bu­du­ćim HNS-ovim mi­nis­tri­ma. Bez pri­li­ke koju će im da­ti Plen­ko­vić, HNS bi bio stran­ka ko­joj bi usko­ro pri­je­tio nes­ta­nak. Ona je do sa­da op­s­ta­la sa­mo za­hva­lju­ju­ći sim­bi­ozi sa SDP-om. Dak­le, sa­mo kao SDP-ov pri­lje­pak, od­nos­no pa­ra­zi­ti­ra­ju­ći na SDP-u. Pri to­me se uvijek na­pu­hi­va­la da je ja­ča i važ­ni­ja ne­go što jest. Da je sa­ma iz­la­zi­la na iz­bo­re, vje­ro­jat­no ne bi us­pje­la pri­je­ći ni iz­bor­ni prag. Za­pra­vo, HNS-ov je naj­ve­ći us­pjeh bio ovo­go­diš­nji re­zul­tat An­ke Mrak Ta­ri­taš na iz­bo­ri­ma za gra­do­na­čel­ni­ka gra­da Za­gre­ba. Mo­žda bi pos­ti­gla i bo­lji re­zul­tat da ni­je bi­lo te Vr­do­lja­ko­ve iz­ja­ve. Do­du­še, ona ni ta­da si­gur­no ne bi ugro­zi­la ne­po­bje­di­vog Mi­la­na Ban­di­ća. Vr­do­lja­ko­va je iz­ja­va vje­ro­jat­no na­šte­ti­la HNS-ovu kan­di­da­tu za va­ra­ždin­skog žu­pa­na Pre­dra­gu Štro­ma­ru. Ta­ko se u po­li­ti­ku po­bjed­nič­ki vra­tio Ra­di­mir Ča­čić. Ivan Vr­do­ljak je na­kon svo­je iz­ja­ve, vi­de­ći da bi ona mo­gla do­ves­ti do ra­sko­la u HNS-u, iz­va­lio još jed­nu od svo­jih ble­sa­vih me­ta­fo­ra, da je HNS nje­go­vo di­je­te!? Pri­je to­ga već se pros­la­vio pre­zi­me­nom Sav­ke Dab­če­vić Ku­čar. Pr­vo ju je na­zvao Sav­ka Dab­če­vić ku..., po­tom Sav­ka Dab­če­vić Ku­čan, da bi se on­da na­po­kon sje­tio da je pre­zi­me Ku­čar. Za tu pros­to­tu do sa­da se ni­je jav­no is­pri­čao. A sa­da bi tu vul­gar­nost odveo i u sa­vez s HDZ-om, ko­ji se vo­li pred­stav­lja­ti kao de­mo­kr­š­ćan­ska stran­ka. Vul­gar­nos­ti i pros­to­ta bi­lo je i u Spli­tu, gdje je Želj­ko Ke­rum pso­vao svo­ga pro­tu­kan­di­da­ta An­dru Kr­stu­lo­vi­ća Opa­ru. Za raz­li­ku od Za­gre­ba, u Spli­tu se ni­je vo­dio sa­mo iz­bor­ni dvo­boj ne­go i du­el iz­me­đu tzv. vla­ško­ga i va­ro­ško­ga Spli­ta. Mo­žda su za­pra­vo split­ski iz­bo­ri, kao što re­če Opa­ra, bi­li i ci­vi­li­za­cij­ski re­fe­ren­dum. Na­su­prot split­skim iz­bo­ri­ma, za­gre­bač­ki su bi­li pris­toj­ni i kul­tur­ni. Oni će vje­ro­jat­no os­ta­ti za­pam­će­ni i kao očaj­nič­ki po­ku­šaj Ban­di­će­vih pro­tiv­ni­ka da ga ko­nač­no smje­ne s mjes­ta pr­vog čo­vje­ka Za­gre­ba. SDP u to­me po­ku­ša­ju ni­je imao čak ni svo­ga kan­di­da­ta. Go­to­vo je is­to i s HDZ-om. HDZ je za svo­ga kan­di­da­ta sta­vio Dra­gu Pr­go­me­ta prem­da je Plen­ko­vić znao da on ne­ma ni­kak­ve šan­se. Pr­go­met je na to pris­tao iako je i on to znao, jer oči­to ja­ko vo­li vlast. Do­jam je da je Pr­go­me­tu vlast čes­to is­pred vlas­ti­to­ga po­no­sa. Da bi se odr­žao pri vlas­ti, pris­tao je bi­ti stra­nač­ki ali­bi-kan­di­dat. No svi Ban­di­će­vi pro­tiv­ni­ci za­bo­ra­vi­li su či­nje­ni­cu da je Mi­lan Ban­dić naj­ja­či upra­vo ka­da mu je naj­te­že i ka­da se do­ima da vi­še ne­ma ni­kak­vih iz­gle­da.

HDZ je u opas­nos­ti da pos­ta­ne po­li­tič­ki i svje­to­na­zor­ski bez­lič­na stran­ka

Za če­ti­ri go­di­ne ko­je je Vr­do­ljak pro­veo u Mi­la­no­vi­će­voj Vla­di ni­su se vi­dje­le ne­ke nje­go­ve oso­bi­te spo­sob­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.