Ko­me je u in­te­re­su da bla­ti sve što vri­je­di u Hr­vat­skoj?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Jo­sip Ža­ja či­ta­telj iz Kri­ža

Na­kon za­vr­šet­ka lo­kal­nih iz­bo­ra na te­le­tek­s­tu svih te­le­vi­zi­ja pi­še da je HDZ do­bio vlast u Spli­tu, Du­brov­ni­ku i Mat­ko­vi­ću, ali je iz­gu­bio u Kni­nu (što je is­ti­na) i u Si­nju što je no­tor­na laž jer ta stran­ka u pro­tek­la dva man­da­ta ni­je ob­na­ša­la vlast u ovom dal­ma­tin­skom gra­di­ću. Ni­je mi jas­no kri­je li se iza to­ga že­lja da se uma­nji us­pjeh HDZ-a ili neo­ba­vi­je­šte­nost no­vi­na­ra. Bez ob­zi­ra o če­mu se ra­di to je neo­pros­ti­vo. Me­đu­tim, ni­je to pra­vi raz­log ovog mog obra­ća­nja jav­nos­ti. Na­ime, u utorak sam imao ne­sre­ću i za­vr­šio sam u čaz­man­skoj hit­noj po­mo­ći, gdje su mi pri­op­ći­li da će me pre­ba­ci­ti u Op­ću bol­ni­cu u Bje­lo­va­ru. Na­kon sve­ga što sam na te­le­vi­zi­ji čuo o toj bol­ni­ci, sa zeb­njom sam pri­hva­tio tu oba­vi­jest. Sa­da mo­gu re­ći da sam do­ži­vio jed­no od naj­u­god­ni­jih iz­ne­na­đe­nja u ži­vo­tu. Ta­kav ni­vo us­lu­ge i tak­vo za­la­ga­nje dje­lat­ni­ka se mo­že vi­dje­ti sa­mo u ame­rič­kim se­ri­ja­ma. Sto­ga, pi­tam se ko­me je u in­te­re­su da bla­ti na­še zdrav­s­tvo i sve os­ta­lo što vri­je­di u Li­je­poj na­šoj. Sum­njam da ću raz­lo­ge ika­da do­ku­či­ti, ali se na­dam da će do­ći kraj ovoj me­dij­skoj ti­ra­ni­ji, ko­ja po­gub­no dje­lu­je na ras­po­lo­že­nje cje­lo­kup­nog pu­čans­tva. Zar ne vi­di­mo re­zul­tat u či­nje­ni­ci da se Hr­va­ti vi­še ne smi­ju. Ako je to bio cilj on­da je u ci­je­los­ti is­pu­njen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.