Ci­je­nu šut­nje pla­tit će po­šte­ni po­rez­ni obvez­ni­ci?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Srećko Ra­do­vić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Znam is­kus­tve­no da u ni­jed­noj zre­loj i za­pad­noj de­mo­kra­ci­ji po­li­ti­ča­ri ne pro­go­ne svo­je su­ve­re­ne – bi­ra­če. Slo­bo­da miš­lje­nja i nje­go­vo jav­no iz­no­še­nje nig­dje u de­mo­kra­ci­ji ne mo­že bi­ti kaz­ne­no dje­lo, ali to jest u Hr­vat­skoj. Za tak­vu si­tu­aci­ju mis­lim da su naj­od­go­vor­ni­ji auto­ri za­ko­na i Us­tav­ni sud. I je­dan i dru­gi mo­ra­li bi raz­li­ko­va­ti jav­nu i pri­vat­nu oso­bu. Po­li­ti­ča­ri su svo­je­volj­no iz­a­bra­li svoju jav­nu ulo­gu i zbog to­ga su iz­lo­že­ni su­du jav­nos­ti. Pro­zva­ti po­li­ti­ča­ra zbog ne­kih sum­nji u kri­mi­nal ni­je kaz­ne­no dje­lo već mo­ral­na vr­li­na sva­kog po­šte­nog i slo­bod­nog čo­vje­ka. Osim, na­rav­no u Hr­vat­skoj. Upra­vo su tak­vi pro­pi­si raz­log za­što smo ima­li to­li­ke pri­va­ti­za­cij­sko-pre­tvor­be­ne pljač­ke u ko­je su uvu­če­ni de­mo­krat­ski i po­šte­ni po­li­ti­ča­ri, a naj­s­vje­ži­ji slu­čaj je Agro­kor. Pljač­ka u tr­go­vač­kom druš­tvu od sis­tem­skog zna­ča­ja za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku vje­što je i du­go pri­kri­va­na od po­li­ti­ke, ali da je ko­jim slu­ča­jem net­ko na to ra­ni­je in­si­nu­irao, mo­rao bi sis­tem­skom vlas­ni­ku i pro­zva­nim po­li­ti­ča­ri­ma dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma pla­ća­ti ve­li­ku od­šte­tu. Agro­kor nam po­ka­zu­je ko­li­ko je po­gu­ban za­kon o kle­ve­ti i po­vre­di čas­ti. Šut­nja i nes­lo­bo­da pri­li­ka je za stva­ra­nje lo­po­va, a ci­je­nu će pla­ti­ti po­šte­ni po­rez­ni obvez­ni­ci. Ra­zu­mi­je li Us­tav­ni sud svoju za­da­ću?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.