Ka­mo plo­vi Ti­ta­nik-Vla­da?

Plen­ko­vić i Vr­do­ljak žus­tro su igra­li na mo­ral­na uvje­re­nja li­je­vih i des­nih. Da će za ob­ma­nji­va­nje pro­tiv­ni­ka pos­lu­ži­ti ide­olo­ški štap zna­lo se još pri iz­ba­ci­va­nju Ha­san­be­go­vi­ća iz HDZ-a, jer je tre­ba­lo pri­ka­za­ti da se HNS žr­tvu­je ula­skom u ko­ali­ci­ju s HD

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Bo­ris­lav Ris­tić

Ukr­ca­va­nje nove po­sa­de na pa­lu­bu Ti­ta­nik-Vla­de us­pješ­no je za­vr­še­no. Una­toč to­me što su ka­pe­tan la­đe, An­drej Plen­ko­vić, i ma­li od pa­lu­be, Ivan Vr­do­ljak, htje­li ci­je­lu stvar oba­vi­ti u taj­nos­ti, bez fan­fa­ra i pom­pe, pa su čak i ob­ma­nji­va­li da Ti­ta­nik, u stva­ri, ni­kad ne­će is­plo­vi­ti, čak da Ti­ta­nik ne pos­to­ji, za nje­go­vo is­plov­lja­va­nje se pro­ču­lo, pa se oku­pi­la ma­sa svi­je­ta na is­pra­ća­ju. Bi­lo je tu i su­za i smi­je­ha, a ču­la se čak i po­ne­ka psov­ka. Sve je na kra­ju po­ma­lo po­če­lo sli­či­ti na cir­kus, ali je, ipak, is­plov­lja­va­nje obav­lje­no po pla­nu i u za­da­nom roku. A ka­ko i ne bi, kad je ci­je­la stvar pla­ni­ra­na du­go i pom­no, neg­dje ta­mo od sre­di­ne ve­lja­če, ka­da je Ves­na Pu­sić otiš­la na raz­go­vor s pre­mi­je­rom, po­nu­div­ši mu za novu po­sa­du svoju mom­čad u za­mje­nu za, ka­ko ka­žu, po­dr­šku za vi­so­ku po­zi­ci­ju u UN-u. Pri is­pra­ća­ju Ti­ta­ni­ka na pu­či­nu, me­đu­tim, ona ni­je bi­la na pa­lu­bi, već je, u druš­tvu iz­vjes­ne že­ne u cr­nom i ne­ko­li­ko uz­ru­ja­nih pra­ti­te­lja, sta­ja­la na oba­li upla­ka­na do su­za, ali se još ne zna je li zbog tu­ge ras­tan­ka ili zbog to­ga što joj naš ka­pe­tan na od­la­sku ni­je is­pu­nio obe­ća­nje? To što se sad svi ne­što pra­ve iz­ne­na­đe­ni da ni­su zna­li za Ti­ta­nik, iako su svi sve zna­li i mno­ge su ru­či­ce ra­di­le na nje­go­vu stav­lja­nju u po­gon, stvar je mo­ral­nog i po­li­tič­kog dr­ža­nja ko­je je net­ko zgod­no na­zvao “kon­ku­bi­na­tom”, a ko­je se, či­ni se, bes­po­vrat­no use­li­lo u na­še ži­vo­te. Pu­no je zna­ko­va da smo pri zdra­voj pa­me­ti mje­se­ci­ma ži­vje­li dvos­tru­kim ži­vo­ti­ma i u sa­mo­po­ri­ca­nju. Ta­ko je pri­mje­ri­ce jas­no da je ne­dav­no Plen­ko­vi­će­vo ime­no­va­nje Ja­smin­ke Bu­ljan-Cu­lej za vo­di­te­lji­cu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ali ne i ci­je­log ti­ma, bi­lo sa­mo odi­gra­va­nje du­plog pa­sa s Vr­do­lja­kom i ha­ene­sov­ci­ma. Ide­ja nje­zi­na ime­no­va­nja bi­la je raz­dra­ži­ti ma­lo pro­gre­siv­ce ka­ko bi HNS mo­gao po­dig­nu­ti bu­nu i or­ga­ni­zi­ra­ti na­pad na na­vod­ni Plen­ko­vi­ćev kon­zer­va­tiv­ni za­okret. Bio im je to sa­vr­šen mo­ral­ni ali­bi i po­li­tič­ka pri­pre­ma za de­sant na pa­lu­bu Plen­ko­vi­će­va bro­da. I des­ni­ma i li­je­vi­ma je, ta­ko, pro­da­na ob­ma­na, a di­rek­t­nu ci­je­nu pla­tit će gđa Bu­ljan-Cu­lej, ko­ja je ime­no­va­na sa­mo da bi pos­lu­ži­la ob­ma­ni, i mi­nis­tar Ba­ri­šić, ko­je­mu upra­vo sti­že do­pis sa sve­uči­li­šta u Gra­zu. Da će za ob­ma­nji­va­nje pro­tiv­ni­ka pos­lu­ži­ti ide­olo­ški štap zna­lo se još pri iz­ba­ci­va­nju Ha­san­be­go­vi­ća iz HDZ-a, jer je tre­ba­lo pri­ka­za­ti da

Plen­ko­vi­će­vo ime­no­va­nje J. Bu­ljanCu­lej za vo­di­te­lji­cu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ali ne i ci­je­log ti­ma, bi­lo je sa­mo odi­gra­va­nje du­plog pa­sa s Vr­do­lja­kom i ha­ene­sov­ci­ma

se HNS žr­tvu­je ula­skom u ko­ali­ci­ju s HDZ-om ka­ko bi Hr­vat­sku spa­sio od ra­di­kal­ne des­ni­ce. Plen­ko­vić i Vr­do­ljak žus­tro su igra­li na mo­ral­na uvje­re­nja li­je­vih i des­nih, jer naš Ti­ta­nik iona­ko ne­će kao po­gon­sko go­ri­vo tro­ši­ti mo­ral, već plin. Plen­ko­vić je os­lo­ba­đa­njem od Ha­san­be­go­vi­ća na­pra­vio sim­bo­lič­ki rez ko­jim HDZ že­li odvo­ji­ti od vlas­ti­te proš­los­ti des­nog po­pu­lis­tič­kog po­kre­ta i us­tro­ji­ti ga kao stran­ku des­nog cen­tra po mje­ri euro­pu­ča­na. To je put ko­jim su već ra­ni­je kre­ta­li Sa­na­der i Ko­sor, a ako po­gle­da­mo lju­de ko­ji­ma se Plen­ko­vić okru­žio, uz ne­za­obi­laz­nog Šek­sa, ko­ji je i glav­ni me­štar tog “okre­ta pre­ma cen­tru”, vi­djet će­mo sve biv­še Sa­na­de­ro­ve i Ko­so­ri­či­ne lju­de, sna­ge ko­je su po­ra­že­ne na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma ka­da je stran­ku pre­uzi­mao Plen­ko­vi­ćev pret­hod­nik Ka­ra­mar­ko. Naš Ti­ta­nik ni­je bez pu­ko­ti­na. Ako za­ne­ma­ri­mo one struk­tur­ne i gle­da­mo sa­mo po­li­tič­ke, kao na sva­kom bro­du, i ov­dje ima­mo sli­je­pih put­ni­ka skri­ve­nih u pot­pa­lub­lju. Još se na­ga­đa ko­li­ko ih mo­že bi­ti, a oni još ne iz­la­ze na svje­tlo da­na i če­ka­ju pri­li­ku, ali ka­žu da je i pet do­vo­ljan broj za kva­li­tet­nu po­bu­nu. Aler­gič­ni su na cr­ve­nu bo­ju, a već sa­mo ko­ali­ra­nje s HNS-om uči­ni­lo je da sa­mi ja­ko po­cr­ve­ne. Sto­ga će sva­ki idu­ći Plen­ko­vi­ćev ma­ne­var uli­je­vo, a oni su nuž­ni ka­ko bi se brod dr­žao za­cr­ta­no­ga smje­ra, do­ves­ti do lju­lja­nja bro­da. Ne­ki ka­žu i da ci­je­li HDZ po­ma­lo sli­či na le­de­nu san­tu, gdje je onaj vid­lji­vi Plen­ko­vi­ćev dio sa­mo nje­zi­na gor­nja de­se­ti­na. Iz­ra­čun po­ka­zu­je da će Ti­ta­nik uda­ri­ti o tu san­tu na je­sen, što će do­ves­ti do iz­bo­ra. Iz­vjes­no je da Plen­ko­vić ne­će htje­ti ići u bi­lo ka­kav sa­vez s no­vom des­nom stran­kom “Ne­ovis­ni za Hr­vat­sku”. Nje­go­va stra­te­gi­ja za bu­duć­nost je ko­ali­ra­nje s li­je­vi­ma, čak i sa SDP-om. Je­di­na si­tu­aci­ja u ko­joj bi HDZ ko­ali­rao s des­ni­ma bi­la bi kad bi na to bio pri­si­ljen nji­ho­vom sna­gom. Di­na­mi­ka na des­ni­ci odre­đi­vat će, dak­le, po­li­tič­ki smjer Hr­vat­ske. Ta no­va po­li­tič­ka ge­ogra­fi­ja pos­lat će sna­žan sig­nal ne­za­do­volj­nim bi­ra­či­ma HDZ-a da op­ti­ra­ju za “Ne­ovis­ne” ka­ko bi HDZ gur­nu­li udes­no, u ko­ali­ci­ju s nji­ma. Rast “Ne­ovis­nih” u an­ke­ta­ma pak gu­rat će Plen­ko­vi­ća uli­je­vo, ka­ko bi osi­gu­rao što vi­še bi­ra­ča lje­vi­ce. Ta­kav ne­pri­ro­dan ra­sko­rak do­vest će do za­bi­ja­nja san­te u utro­bu bro­da, odak­le će is­ko­či­ti des­ni “spa­va­či”. I to će vje­ro­jat­no bi­ti kraj na­šeg Ti­ta­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.