Clo­oney baš kao Čo­lić i Ka­lem­ber...

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Da­ni­je­la Go­re­ta

Ka­da mo­je di­je­te bu­de ima­lo do­volj­no go­di­na za do­no­še­nje lo­ših od­lu­ka, ja ću odav­no bi­ti mr­tav, na­ša­lio se Da­vid Let­ter­man sce­na@ve­cer­nji.net Glu­mac Ge­or­ge Clo­oney, sa su­pru­gom od­vjet­ni­com Amal Clo­oney, do­bio je bli­zan­ce El­lu i Alexan­dra u 56. go­di­ni. – Vr­lo br­zo na­kon što smo za­po­če­li ve­zu znao sam da os­ta­tak ži­vo­ta že­lim pro­ves­ti s Amal iako o to­me ni­smo raz­go­va­ra­li. Iz­ne- na­dio sam je pro­sid­bom, klek­nuo sam i pi­tao je že­li li se uda­ti za mene. Ni­je mo­gla do­ći k se­bi pa sam joj mo­rao re­ći da se po­žu­ri s od­go­vo­rom jer imam 52 go­di­ne i mo­gao bih slo­mi­ti kuk kle­če­ći – sim­pa­tič­no je priz­nao Clo­oney. Da­vid Let­ter­man, biv­ši vo­di­telj talk-showa “La­te Show”, pos­tao je otac s 56 go­di­na. – Tu sam gdje je­sam, imam 56 go­di­na i tak­ve mi se stva­ri ne bi tre­ba­le do­ga­đa­ti. Ja­ko sam uz­bu­đen, ali i pres­tra­šen. Pos­tat ću otac! – re­kao je Let­ter­man. I ne­ke do­ma­će zvi­jez­de oku­si­le su ča­ri ro­di­telj­stva tek na­kon pe­de­se­te, a me­đu nji­ma i Vla­do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.