Ro­đen­dan­ski iz­lje­vi lju­ba­vi za­ljub­lje­ne Kim

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (jb)

– Sre­tan ro­đen­dan, dra­gi, to­li­ko te vo­lim! In­s­pi­ri­raš me sva­ki dan da bu­dem što bo­lja oso­ba. Ta­ko sam za­hval­na što te imam – na­pi­sa­la je Kim Kar­da­shi­an u ko­men­ta­ru is­pod fo­to­gra­fi­je na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ta­ko je svom su­pru­gu Kanyeu Wes­tu s ko­jim ima dvo­je dje­ce – kćer­ki­cu Nor­th i si­na Sa­in­ta – čes­ti­ta­la 40. ro­đen­dan.

Da­ri­jan ima 10 go­di­na i Vla­di Ka­lem­be­ru je sre­di­šte svi­je­ta

ABACA /PIXSELL

Ge­or­ge Clo­oney odre­kao se svo­je ti­tu­le naj­po­želj­ni­jeg ne­že­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.