Poz­na­ti na pros­la­vi es­tet­ske po­lik­li­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Ka­lem­ber ko­ji je pos­tao otac u 52. go­di­ni, kad je nje­go­va biv­ša su­pru­ga Ana Ruc­ner ro­di­la si­na. – Ni­sam raz­miš­ljao o dje­ci jer u go­di­na­ma ka­da je po ne­kak­vim mje­ri­li­ma bi­lo vri­je­me da pos­ta­nem ro­di­telj ni­sam bio u vezi u ko­joj bih po­že­lio ima­ti dje­cu – iz­ja­vio je Ka­lem­ber. Da­nas Da­ri­jan ima 10 go­di­na. Još je­dan glaz­be­nik ko­ji je pos­tao otac na­kon što je na­vr­šio 50 go­di­na jest Zdrav­ko Čo­lić. S du­go­go­diš­njom dje­voj­kom Alek­san­drom vjen­čao se u svib­nju 2001. go­di­ne. U lis­to­pa­du te go­di­ne pos­tao je otac Une Zvez­da­ne, a pet go­di­na pos­li­je do­bio je još jed­nu kćer. Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, Josipa Li­sac, Ći­ro Bla­že­vić, Lej­la i Ta­rik Fi­li­po­vić, Jacqu­es Ho­udek, Ma­ja Šu­put, Ta­tja­na Dra­go­vić, Je­le­na Per­čin, Ni­ko­li­na i Vi­do­je Ris­to­vić sa­mo su ne­ke od poz­na­tih oso­ba ko­je su doš­le na pros­la­vu ko­jom je Po­lik­li­ni­ka Mi­lo­je­vić obi­lje­ži­la 50 go­di­na pos­to­ja­nja. Po­lik­li­ni­ku čes­to po­sje­ću­je i ve­lik broj poz­na­tih, ko­ji su za­do­volj­ni tret­ma­ni­ma fi­le­ri­ma, bo­tok­som, itd.

“Tu sam gdje je­sam” vo­di­telj Da­vid Let­ter­man o vi­jes­ti da pos­ta­je otac u 56. go­di­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.