Krat­ki ru­ka­vi na mu­škoj ko­šu­lji da ili ne?

Iako mu­škar­ci te­ško odo­li­je­va­ju krat­kim ru­ka­vi­ma, sti­list Bo­rut Mi­ha­lić is­ti­če ka­ko to ni­je po bon­to­nu u pos­lov­nom svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sce­na@ve­cer­nji.net Da­ni­je­la Go­re­ta

- U Ita­li­ji je do­ne­sen za­kon ko­jim se nas­to­ji sma­nji­ti po­troš­nja stru­je pri ko­ri­šte­nju ra­s­hlad­nih ure­đa­ja pa će u pos­lov­nim pros­to­ri­ja­ma bi­ti ne­što vi­ša tem­pe­ra­tu­ra ne­go do­sad. Za­pos­le­ni­ci­ma su pos­lo­dav­ci do­pus­ti­li da no­se proz­rač­ne ko­šu­lje ili ko­šu­lje krat­kih ru­ka­va upra­vo zbog kli­mat­skih uvje­ta i oču­va­nja Zem­lje. Kod nas tak­vo što ni­je uve­de­no i ma­lo ka­ska­mo u tak­vim stva­ri­ma - ot­krio nam je Bo­rut Mi­ha­lić. Iako ko­šu­lja krat­kih ru­ka­va ni­je pri­hvat­lji­va kao dio pos­lov­ne odjev­ne kom­bi­na­ci­je, ite­ka­ko ju je pri­hvat­lji­vo no­si­ti u slo­bod­no vri­je­me. Pri to­me tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o ma­te­ri­ja­lu jer, s ob­zi­rom na to da se no­si lje­ti, tre­ba­li bi bi­ti pri­rod­ni, što zna­či da umjet­ni ma­te­ri­ja­li ne do­la­ze u ob­zir. Tak­ve ko­šu­lje tre­ba­le bi bi­ti is­klju­či­vo od pa­mu­ka, la­na ili vi­sko­ze. - Ko­šu­lja krat­kih ru­ka­va mo­že se no­si­ti u slo­bod­no vri­je­me iz­van ure­da. Mo­že bi­ti ka­ri­ra­na ili ima­ti ne­ki dru­gi uzo­rak, ali važ­no je da je od la­ga­ni­jeg ma­te­ri­ja­la - za­klju­čio je Bo­rut. Me­đu­tim, ako va­še pos­lov­no okru­že­nje ne zah­ti­je­va da se stro­go pri­dr­ža­va­te pos­lov­nog sti­la, mo­že­te du­ge ru­ka­ve za­mi­je­ni­ti krat­kim. No ka­ko di­le­ma i da­lje pos­to­ji, mo­žda je naj­bo­lje jed­nos­tav­no za­vr­nu­ti ru­ka­ve ka­da pos­ta­ne pre­vru­će u ure­du.

Igor Šti­mac bez problema no­si i krat­ke, dok Jo­le pre­fe­ri­ra ko­šu­lje du­gih ru­ka­va

Poz­na­ti sti­list Bo­rut Mi­ha­lić ima mod­ni bon­ton u ma­lom pr­stu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.