Brad Pitt ko­nač­no se is­pri­čao Jen­ni­fer Anis­ton zbog ra­zvo­da

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jg)

Glu­mac je na­kon pre­ki­da s An­ge­li­nom Jo­lie kre­nuo na odvi­ka­va­nje pa je osvi­jes­tio da je biv­šu su­pru­gu ja­ko po­vri­je­dio Slav­ni ame­rič­ki glu­mac Brad Pitt otvo­rio je du­šu na­kon ra­zvo­da od glu­mi­ce An­ge­li­ne Jo­lie priz­nav­ši da je zbog to­ga mno­go pio i stal­no pu­šio ma­ri­hu­anu pa je za­to kre­nuo na te­ra­pi­ju odvi­ka­va­nja. Ta­ko­đer je od­lu­čio is­pra­vi­ti po­gre­ške na­ne­se­ne dru­gi­ma, a nje­go­va biv­ša su­pru­ga, glu­mi­ca Jen­ni­fer Anis­ton naš­la se na sa­mom vr­hu te lis­te. – On se ne otva­ra la­ko, ali je na­učio iz­ra­zi­ti osje­ća­je. Osvi­jes­tio je sve što joj je na­pra­vio – re­kao je iz­vor bli­zak glum­cu i do­dao: – Jen­ni­fer je bi­la osjet­lji­va na uvo­đe­nje ve­li­kih pro­mje­na u nje­go­vu ži­vo­tu, rek­la je da mu opra­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.