Na­s­ljed­nik Ve­dra­na Ru­nje u Bel­gi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi -

Sa­mo 19 nas­tu­pa za bel­gij­ski Gent u pro­tek­loj se­zo­ni bi­lo je do­volj­no Lo­vri Ka­li­ni­ću za na­gra­du za naj­bo­lje­ga vra­ta­ra bel­gij­ske li­ge, priz­na­nje ko­je je se do­dje­lju­je od 1985. go­di­ne i ko­je je proš­lo kroz ru­ke ne­ko­li­ci­ne ve­li­kih svjet­skih vra­ta­ra. Pri­mje­ri­ce, slav­ni Bel­gi­jac Mic­hel Pre­ud’hom­me iz Mec­he­le­na če­ti­ri je pu­ta po­nio ovaj tro­fej, jed­nom su ga osvo­ji­li Ni­zo­ze­mac Sta­nley Men­zo (An­der­lec­ht), Bel­gij­ci Fi­lip de Wil­de (Li­er­se), Si­mon Mig­no­let (St. Tru­iden), Thi­ba­ut Co­ur­to­is (Genk)... Dva pu­ta naj­bo­ljim vra­ta­rom bel­gij­ske no­go­met­ne li­ge pro­gla­šen je i Si­nja­nin, biv­ši hrvatski re­pre­zen­ta­ti­vac Ve­dran Ru­nje, 1999. i 2006. go­di­ne, ta­da vra­tar Stan­dar­da iz Li­egea. Go­di­nu pri­je Lo­vre Ka­li­ni­ća na­gra­du za naj­bo­lje ru­ka­vi­ce u Bel­gi­ji po­nio je ta­ko­đer biv­ši vra­tar Gen­ta Mats Sels, ko­je­ga je Lo­vrin klub pro­dao u Newcas­tle Uni­ted za čak 6,6 mi­li­ju­na eura. I kr­š­ni aus­tral­ski ču­var mre­že, Mat­hew Ryan iz Club Brug­gea, po­bjed­nik iz 2014. i 2015. go­di­ne, os­tva­rio je as­tro­nom­ski tran­sfer pre­šav­ši u Va­len­ci­ju za čak se­dam mi­li­ju­na eura. Sjaj­no­me Lo­vri Ka­li­ni­ću ne gi­ne sli­čan ra­zvoj­ni put. Bel­gi­ja je oči­to ide­al­na od­skoč­na da­ska za ve­li­ki eu­rop­ski klub... (td)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.