Bog­da­no­vić sla­vi na­pad na Ma­mi­ća ili ide u Bol na go­diš­nji?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Hr­vo­je De­lač, Ro­bert Ju­na­ci

Pro­tiv pi­zze­ri­je u Bo­lu na Bra­ču Ma­mi­će­va ku­ma vo­di se in­ter­net­ski rat, da­ju se mi­ni­mal­ne ocje­ne, ru­ši joj se ugled... ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Na­pad na Zdrav­ka Ma­mi­ća u Bo­lu na Bra­ču, gdje je na ri­vi uda­ren sle­đa i da­lje je u sre­di­štu jav­nos­ti. Miš­lje­nja su po­di­je­lje­na iako nit­ko ne bi smio bra­ni­ti ni­kak­vo na­si­lje.

Tre­nu­tač­no u Can­ne­su

No ko­men­ta­ra ima sva­ko­ja­kih, a či­ni se da se u njih uklju­čio i Bo­jan Bog­da­no­vić, naj­bo­lji hrvatski ko­šar­kaš. Imao je Bo­jan od­lič­nu NBA se­zo­nu u ko­joj je i os­tva­rio tran­sfer u Wa­shin­g­ton s ko­jim je igrao kon­fe­ren­cij­ski po­lu­fi­na­le, no sad se baš i ni­je ba­vio ko­šar­kom. Na­kon du­ge i na­por­ne se­zo­ne Bog­da­no­vić je do­bio zas­lu­že­ni od­mor pri­je no­vih iz­a­zo­va, a tu naj­pri­je mis­li­mo na Eu­ro­ba­sket u ruj­nu. Bo­jan se tre­nu­tač­no od­ma­ra u Fran­cu­skoj, ma­lo se ba­vi i druš­tve­nim mre­ža­ma pa je ta­ko na Ins­ta­gra­mu obja­vio fo­to­gra­fi­ju is­pred ho­te­la In­terCon­ti­nen­tal u Can­ne­su, a ha­sh­ta­go­vi­ma is­pod fo­to­gra­fi­je pri­vu­kao je po­zor­nost. Uz ne­ke uobi­ča­je­ne, Bog­da­no­vić je na­pi­sao i “Bol na Bra­ču”. Mno­go je onih ko­ji dr­že da je poz­na­ti ko­šar­kaš alu­di­rao na na­pad na Zdrav­ka Ma­mi­ća ko­ji se do­go­dio upra­vo na Bra­ču. Sto­ga je is­pod te fo­to­gra­fi­je do­bio mno­go ko­men­ta­ra, a miš­lje­nja su po­di­je­lje­na. “Bo­ja­ne, ja sam na­vi­jač Di­na­ma i pot­pu­no si mi pao u oči­ma”, na­pi­sao je je­dan od lju­ti­tih na­vi­ja­ča, dok je bi­lo i onih ko­ji su bi­li uvje­re­ni da se nas­la­đu­je zbog na­pa­da na Ma­mi­ća pa su ga hva­li­li. Iako se Bog­da­no­vić već ne­ko­li­ko pu­ta svr­stao na stra­nu onih ko­ji su pro­tiv HNS-a, čak je čel­ni­ci­ma no­go­met­nog sa­ve­za pi­sao po­ru­ke po­put “ga­me over”, te­ško je po­vje­ro­va­ti da bi po­dr­žao ova­kav hu­li­gan­ski is­pad. Sto­ga vje­ru­je­mo da za ovo za­si­gur­no pos­to­ji lo­gič­no objaš­nje­nje, mo­žda će deč­ko baš u Bol na go­diš­nji od­mor pa se ta­ko mis­lio po­hva­li­ti. No te­ško mo­že po­bje­ći od to­ga da je ovak­va po­ru­ka i to baš u ovom tre­nut­ku ipak dvo­smis­le­na i zbog to­ga su je na­vi­ja­či pro­tu­ma­či­li kao alu­zi­ju na već spo­me­nu­ti na­pad.

I Tor­ci­da se pot­pi­sa­la

Na me­ti, po­go­to­vo in­ter­net­skoj, naš­la se i pi­zze­ri­ja u Bo­lu či­ji je vlas­nik kum Zdrav­ka Ma­mi­ća i u ko­joj se tre­bao sla­vi­ti 60. ro­đen­dan Zdrav­ko­va bra­ta Stoj­ka, bli­zu ko­je je bi­la Zdrav­ko­va jah­ta na ko­joj je ti­je­kom no­ći pre­re­za­na užad. Na raz­nim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma, pa ta­ko i onim tu­ris­tič­kim, ru­ši se ugled tog ugos­ti­telj­skog objek­ta, pi­šu da u hrani na­la­ze mu­he, žo­ha­re, sni­zi­li su mu rej­ting. Pod tak­vim ocje­na­ma i ko­men­ta­ri­ma po­neg­dje je pot­pi­sa­na i Tor­ci­da.

Bog­da­no­vić je na Ins­tra­gra­mu do­bio mno­go po­zi­tiv­nih i ne­ga­tiv­nih ko­men­ta­ra

IGOR KRALJ/PIXSELL

Bo­jan Bog­da­no­vić Hrvatski ko­šar­ka­ški re­pre­zen­ta­ti­vac is­pod svo­je je fo­to­gra­fi­je na­pi­sao #bol­na­bra­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.