Sad već mo­že­mo raz­miš­lja­ti i o do­vo­đe­nju re­pre­zen­ta­ti­va­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (gđ)

Dan na­kon što su no­go­me­ta­ši Osi­je­ka za­po­če­li s pri­pre­ma­ma, pred­stav­lje­na su tri po­ja­ča­nja – Pe­tar Boč­kaj, Ro­bert Mu­dra­ži­ja i biv­ši ka­pe­tan Osi­je­ka To­mis­lav Šor­ša. Če­t­vr­ta pri­no­va, Eros Grez­da, tre­nu­tač­no je s re­pre­zen­ta­ci­jom Al­ba­ni­je. Fi­nan­cij­sku sna­gu Osi­jek je po­t­vr­dio pot­pi­som Boč­ka­ja ko­ji je bio ve­li­ka že­lja pr­va­ka Ri­je­ke. – Osi­jek je bio br­ži i kon­kret­ni­ji – ot­krio je Boč­kaj ko­ji je pot­pi­sao ugo­vor na če­ti­ri go­di­ne. Sport­ski di­rek­tor Alen Pe­tro­vić naj­a­vio je da tek sli­je­di za­nim­lji­vo lje­to tran­sfe­ra. – Ra­di­mo na još ne­ko­li­ko ime­na i kroz tje­dan-dva oče­ku­je­mo nji­ho­vu re­ali­za­ci­ju. Doš­li smo na ra­zi­nu na ko­joj mo­že­mo raz­miš­lja­ti i o re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma – ka­zao je Pe­tro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.