Ži­žić: Za Hr­vat­sku ću još go­di­na­ma igra­ti, ali ovaj EP mo­ram pro­pus­ti­ti

Ako ko­jim slu­ča­jem ne pot­pi­šem ugo­vor u NBA li­gi, bit ću na ras­po­la­ga­nju za EP

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Mla­di cen­tar An­te Ži­žić iz­nio nam je svoju pri­ču o to­me za­što ovo lje­to mo­ra pro­pus­ti­ti igra­nje za Hr­vat­sku na Eu­ro­ba­ske­tu Bu­du­ći NBA cen­tar An­te Ži­žić po­ža­lio nam se da se o nje­mu go­vo­ri sve i sva­šta, a da nit­ko ne poz­na­je ci­je­lu si­tu­aci­ju. - Na­kon do­la­ska iz Tur­ske, is­ti dan oti­šao sam do Hr­vat­skog ko­šar­ka­škog sa­ve­za i po­pri­čao s nje­go­vim čel­ni­ci­ma. Re­kao sam im da mi sli­je­di igra­nje ljet­ne li­ge i da u slu­ča­ju pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra s Cel­tic­si­ma mo­ram po­što­va­ti nji­ho­va pra­vi­la igre. A nji­ho­va je ja­ka že­lja da me što pri­je “obli­ku­ju” za NBA ko­šar­ku.

San mi je igra­ti za Hr­vat­sku

A što bi se s re­pre­zen­ta­ci­jom do­go­di­lo da nje­go­vi Cel­tic­si od­lu­če da se on još ka­li u Eu­ro­pi? - U tom slu­ča­ju, igrao bih na Eu­ro­ba­ske­tu. No ne­ka­ko mi se či­ni da će me oni ipak htje­ti od­mah, jer već imam nad­ne­vak u ko­lo­vo­zu ka­da mo­ram bi­ti ta­mo. Ipak, oni mu, po do­go­vo­ru iz­me­đu Fi­be i NBA li­ge, ne bi smje­li bra­ni­ti igra­nje za re­pre­zen­ta­ci­ju? - Ne ra­di se ni o kak­voj za­bra­ni, ne­go o že­lji da do­đem u klub već sre­di­nom ko­lo­vo­za jer že­le sa mnom ra­di­ti na is­prav­lja­nju mo­jih ne­dos­ta­ta­ka ka­ko bih se što br­že uk­lo­pio u NBA ko­šar­ku. A što se br­že iz­bo­rim za sta­tus na NBA par­ke­ti­ma, to bo­lje za na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju. Tek mi je 20 go­di­na i san mi je igra­nje za Hr­vat­sku. Do­pus­ti­te mi da što pri­je pos­ta­nem vr­hun­ski igrač i bit ću u re­pre­zen­ta­ci­ji naj­ma­nje idu­ćih 10 go­di­na. Ne­ki sma­tra­ju da pro­pu­šta li­je­pu pri­li­ku da se već sa­da na­met­ne kao prvi cen­tar re­pre­zen­ta­ci­je? - Žao mi je zbog to­ga. Uos­ta­lom, re­pre­zen­ta­ci­ja mi pu­no vi­še zna­či ne­go ljet­na li­ga. Re­pre­zen­ta­ci­ja je sve­ti­nja, no pos­lo­dav­ci su ti ko­ji odre­đu­ju pra­vi­la igre, ali se na­dam da ću idu­ćih go­di­na to­li­ko na­pre­do­va­ti da ću mo­ći po­mo­ći re­pre­zen­ta­ci­ji pu­no vi­še no što bih mo­gao ovo lje­to.

HKS sam upoz­nao sa svi­me

HKS-a za­sad na sve ni­je služ­be­no re­agi­rao, pa smo doj­ma da su su­glas­ni s tak­vim sce­na­ri­jem. - Oni su upu­će­ni u sve mo­gu­će is­ho­de, a me­đu nji­ma je i igra­nje u Eu­ro­pi, pa čak i igra­nje u Ciboni či­ji sam još igrač i bit ću to sve dok net­ko ovog lje­ta za mene ne pla­ti od­šte­tu. Že­lim igra­ti otvo­re­nih ka­ra­ta i za mo­ju si­tu­aci­ju lju­di iz HKS-a zna­ju još od ve­lja­če. S HKS-om, ko­ji su ta­da vo­di­li ne­ki dru­gi lju­di, An­te ima ne­ugod­nu epi­zo­du iz vre­me­na igra­nja ju­ni­or­skog SP-a. - Oz­li­je­dio sam se u dru­goj utak­mi­ci tur­ni­ra, a na­kon što je pr­vens­tvo za­vr­še­no nit­ko iz HKS-a ni­je pi­tao ka­ko sam, a ka­mo­li da bi po­mo­gao oko mo­ga li­je­če­nja. Te­ško sam se oz­li­je­dio i ta oz­lje­da mo­gla me sta­ja­ti ka­ri­je­re, no za­hva­lju­ju­ći kon­tak­ti­ma mo­je­ga sta­ri­jeg bra­ta An­dri­je, o tro­šku obi­te­lji oti­šao sam u Grč­ku k dok­to­ru Di­mi­tri­su ko­ji mi je spa­sio ka­ri­je­ru. Imao sam rup­tu­ru po­tr­buš­ni­ce od 20 cen­ti­me­ta­ra, ali i na­puk­nu­će pu­bič­ne kos­ti, a tak­ve oz­lje­de mo­gu vas od par­ke­ta odvo­ji­ti i na dvi­je go­di­ne. Pro­veo sam mje­sec i pol da­na u Ate­ni, dva tjed­na ni­sam mo­gao ni ho­da­ti i bi­lo mi je to ja­ko te­ško raz­dob­lje.

Ci­bo­na će za mene do­bi­ti 900.000 USD. Zar vam se to či­ni kao ne­što što bi tre­ba­lo pri­ja­vi­ti is­traž­nim ti­je­li­ma? Re­pre­zen­ta­ci­ja mi je pu­no važ­ni­ja od ljet­ne li­ge, ali Cel­tic­si odre­đu­ju pra­vi­la igre

U ko­šar­ka­škim kru­go­vi­ma mo­gla se ču­ti pri­ča da se obi­telj Ži­žić na taj na­čin osve­ću­je Alek­san­dru Pe­tro­vi­ću zbog to­ga što je is­traž­nim ti­je­li­ma pri­ja­vio An­tin tran­sfer u Da­ruşa­fa­ku. - Za mene je re­pre­zen­ta­ci­ja ne­što po­seb­no, a Aco je Aco. Či­nje­ni­ca jest da je on pri­ja­vio moj klub i moj ugo­vor dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i ti­me mene i Ci­bo­nu do­veo u ne­mi­lu si­tu­aci­ju, no ne tre­ba mi­je­ša­ti kru­ške i ja­bu­ke, od­nos­no Pe­tro­vi­ća i re­pre­zen­ta­ci­ju. Uos­ta­lom, u mo­jem ugo­vo­ru ne­ma ne­re­gu­lar­nos­ti, u što su se uvje­ri­le i spo­me­nu­te ins­ti­tu­ci­je. Ja ni­sam htio oti­ći iz Ci­bo­ne do kra­ja se­zo­ne, no ta­ko se do­go­di­lo, a na kra­ju je is­pa­lo naj­bo­lje za Ci­bo­nu. A ona će, uz ono što je već do­bi­la od Da­ruşa­fa­ke, mo­jim pot­pi­si­va­njem za slje­de­ći klub do­bi­ti još 650 ti­su­ća USD.

Ze­le­nu ma­ji­cu Da­ruşa­fa­ke za­mi­je­nit će ze­le­nim dre­som Bos­to­na – Ži­žić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.