Ko­li­ka je stvar­na ci­je­na Agro­ko­ra?

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Tko odre­đu­je ci­je­nu ili vri­jed­nost ne­če­ga ili tko od­lu­ču­je da je ne­što „naj“? Ko­li­ko vri­je­di, npr. Agro­kor ili je li hr­vat­sko mo­re naj­ljep­še? Onaj tko pro­da­je uglav­nom pre­cje­nju­je svoju ro­bu i ne us­po­re­đu­je je sa slič­nim po­nu­da­ma na tr­ži­štu. Ta­li­jan­ska vla­da od­lu­či­la je pri­je dvi­je go­di­ne pro­da­ti svoj ins­ti­tu­ci­onal­ni zra­ko­plov Air­bus A319CJ i za­mi­je­ni­la ga je (uzev­ši ga na le­asing od zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je Eti­had) sa zra­ko­plo­vom A340. Od 1. ko­lo­vo­za 2015. zra­ko­plov ta­li­jan­ske dr­ža­ve na­la­zi se par­ki­ran u rim­skoj zrač­noj lu­ci na Ci­am­pi­nu i do sa­da nit­ko ni­je po­ka­zao in­te­res da ga ku­pi. Mi­nis­tar­stvo obra­ne, u či­jem je za­pra­vo vlas­ni­štu taj zra­ko­plov s nat­pi­som Ta­li­jan­ska Re­pu­bli­ka (Re­pub­bli­ca Ita­li­ana), već je ne­ko­li­ko pu­ta spus­ti­lo ci­je­nu. Za­po­če­lo se sa zah­tje­vom od 26 mi­li­ju­na eura, da bi se da­nas za nje­ga tra­ži­lo 16,8 mi­li­juj­na eura. No kup­ca ni na vi­di­ku. Taj Air­bus u ko­jem ima 50 sje­da­la i po­seb­no je oprem­ljen, pre­dan je ta­li­jan­skoj vla­di 2000. go­di­ne. U ogla­su ko­jim je stav­ljen na pro­da­ju ka­že se ka­ko će iz nje­ga bi­ti uk­lo­nje­na voj­na opre­ma i sve što je bi­lo ve­za­no,

pa i re­gis­tra­ci­ja, uz mi­nis­tar­stvo obra­ne. Dak­le, iz nje­ga bi se iz­ba­ci­lo sve što ga „po­ve­zu­je“s dr­ža­vom, ta­ko da bi ku­pac mo­gao ima­ti „čis­ti“zra­ko­plov, no za 17 go­di­na sta­ri zra­ko­plov i da­lje se ni­je ja­vio ni­je­dan ku­pac. A ko­li­ko ta­kav zra­ko­plov vri­je­di na tr­ži­štu? No­vi A319 ko­šta 81 mi­li­jun eura. Je­dan 17 go­di­na star i is­tro­šen za pu­to­va­nja dr­žav­ni­ka mo­gao bi vri­je­di­ti 5,8 mi­li­ju­na eura, pro­cje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri tr­ži­šta zra­ko­plo­va. Dak­le, ta­li­jan­ski dr­žav­ni zra­ko­plov je još pre­ci­je­njen za oko 10 mi­li­ju­na eura. Vi­djet će­mo ka­da će i za ko­li­ko bi­ti pro­dan, ali za­si­gur­no će mu ci­je­na sve vi­še pa­da­ti što će du­lje sta­ja­ti par­ki­ran u zrač­noj lu­ci. Mo­žda se od­mah tre­ba­lo kre­nu­ti s ci­je­nom daj što daš. Ali uvijek se do­ga­đa da se pre­cje­nju­je ne­što što se po­sje­du­je. Pa i ono što se ne po­sje­du­je, već se sa­mo ži­vi na odre­đe­nom pros­to­ru. A na ci­je­nu sve­ga utje­ču raz­ni fak­to­ri, a naj­ma­nje na­ša pri­vr­že­nost ne­če­mu. Jer, tr­ži­šte ni­je sen­ti­men­tal­no. Ne­što vri­je­di ono­li­ko ko­li­ko se za to in­ka­si­ra, a ne ko­li­ko bi se htje­lo do­bi­ti od pro­da­je. To ne vri­je­di sa­mo za ro­bu, već i u po­li­tič­kim, me­đus­tra­nač­kim i inim pre­go­vo­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.