A tko će os­tat­ke HNS-a uni­je­ti u Sa­bor na idu­ćim iz­bo­ri­ma?

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor - (Lu­ka Ca­par)

Do sa­da se Hr­vat­sku na­rod­nu stran­ku (HNS), sa­mo ko­lok­vi­jal­no na­zi­va­lo tr­go­vač­kom stran­kom ili stran­kom ko­ja tra­ži “no­sa­ča” za ula­zak u Sa­bor, a sa­da bi taj na­ziv mo­gli i služ­be­no do­da­ti uz ime stran­ke. Iako je tjed­ni­ma od­bi­jao sva­ku po­mi­sao na ko­ali­ci­ju s HDZ-om, Ivan Vr­do­ljak bio je taj ko­ji je zbog vi­ših ci­lje­va pred­lo­žio su­rad­nju s Plen­ko­vi­će­vom Vla­dom. On­da ga je Pred­sjed­niš­tvo od­bi­lo, pa je pod­nio os­tav­ku, ali nje­go­vi se­kun­dan­ti us­pje­li su na­pra­vi­ti to­tal­ni pre­okret i vra­ti­ti HNS na “pra­vi put” i na Sre­diš­njem od­bo­ru ugu­ši­li po­bu­nje­ni­ke ko­ji im sto­je na pu­tu da s ma­nje od 3 pos­to po­dr­ške hr­vat­skih bi­ra­ča po­no­vo bu­du u Ban­skim dvo­ri­ma. Če­tvor­ka s dvi­je kor­mi­lar­ke, Pu­sić – Mrak, od­mah je naj­a­vi­la vje­ro­jat­ni opro­štaj od stran­ke, no os­ta­je pi­ta­nje je li An­drej Plen­ko­vić ovim do­go­vo­rom s Vr­do­lja­kom o pro­du­lje­nju ro­ka tra­ja­nja Vla­de, du­go­roč­no gle­da­no, za­bio se­bi nož u le­đa kod bi­ra­ča HDZ-a i za­što ni­je išao na nove iz­bo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.