Vra­ća li se HNS vri­jed­nos­ti­ma ko­je sim­bo­li­zi­ra nje­go­va os­ni­va­či­ca Sav­ka Dab­če­vić Ku­čar?

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

bi­la je da Ban­di­ća str­pa­ju iza re­še­ta­ka”. Dru­gi ci­tat: “Is­tra­gu i hap­še­nje odra­di­la je po­li­ci­ja po iz­rav­nom na­lo­gu pre­mi­je­ra Mi­la­no­vi­ća i mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Ran­ka Os­to­ji­ća, a ne ka­ko je to u ova­ko ve­li­kim slu­ča­je­vi­ma uobi­ča­je­no, USKOK.” Na­rav­no, to ni­je je­di­ni slu­čaj za pi­ta­nja o objek­tiv­nos­ti pra­vo­su­đa, jer, na pri­mjer, bi li bi­lo uhi­će­nja Gla­va­ša da to ni­je htio Sa­na­der, bi li bi­lo uhi­će­nja Sa­na­de­ra da to ni­je htje­la Ja­dran­ka Ko­sor? Pa kad op­tu­že­ni­ke bi­ra­ju po­li­ti­ča­ri, is­tra­ži­te­lji i su­ci, bi­ra i na­rod. dru­go još po­raz­ni­je: HNS ko­ji je os­no­va­la li­de­ri­ca Hr­vat­skog pro­lje­ća Sav­ka Dab­če­vić Ku­čar u sva­koj pri­li­ci ide u za­gr­ljaj SDP-u ko­ji je os­no­vao lik­vi­da­tor nje­zi­ne po­li­ti­ke Ra­čan. Po­seb­no je pi­ta­nje ko­li­ko je Sav­ka sa­ma kri­va što joj se stran­ka pre­tvo­ri­la u ono što da­nas jest, ali je oči­to da “eli­ta” HNS-a ni­je ni u kak­vu srod­stvu s onim što ona sim­bo­li­zi­ra ni­ti je što od Hr­vat­skog pro­lje­ća nas­li­je­di­la. Da­pa­če, HNS je pos­tao ana­ci­ona­lan, okup­lja­li­šte ul­tra­lje­vi­ča­ra, ul­tra­li­be­ra­la, ju­go­nos­tal­gi­ča­ra, ti­to­is­ta... “slav­nih” po iz­jed­na­ča­va­nju kriv­nji za rat, po pro­tiv­lje­nju ko­me­mo­ra­ci­ji u Ble­ibur­gu, po op­tu­ži­va­nju Hr­vat­ske za agre­si­ju na BiH, po bla­će­nju po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka (Vi­ce Vu­ko­je­vi­ća i dru­gih). Tim ide­olo­škim obi­ljež­ji­ma pri­dru­žu­je se i či­nje­ni­ca da ni­jed­na stran­ka ne­ma to­li­ko duž­nos­ni­ka s pra­vo­moć­nim i ne­pra­vo­moć­nim pre­su­da­ma zbog kri­mi­na­la ni­ti je to­li­ko na zlu gla­su po ko­rup­ci­ji, ne­po­tiz­mu, kli­jen­te­liz­mu... Ho­će li od­lu­ka Sre­diš­njeg od­bo­ra o su­rad­nji s HDZ-om, ka­ko god za­vr­ši­la, zna­či­ti bar dje­lo­mič­no vra­ća­nje stran­ke vri­jed­nos­ti­ma ko­je sim­bo­li­zi­ra nje­zi­na os­ni­va­či­ca?

Mos­to­ve uz­da­ni­ce na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma Pa­ne­nić, Bulj i Gr­mo­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.