Su­bo­ta 3. lip­nja Glo­bal­no za­top­lje­nje za kon­tro­lu čo­vje­čans­tva

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Ma­le­nom druš­tvan­cu ra­zum­nih lju­di ko­ji ni­su na­sje­li mi­tu o glo­bal­nom za­top­lje­nju – aka­de­mi­ku Vla­di­mi­ru Pa­aru, biv­šem sa­vjet­ni­ku Mar­ga­ret That­c­her lor­du Mon­c­k­to­nu i još ne­ki­ma – pri­dru­žio se i ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump, ko­ji je SAD is­klju­čio iz Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma. Kad sam svo­je­dob­no pi­sao o toj ob­ma­ni koju je Al Go­re pre­tvo­rio u biz­nis te se obo­ga­tio kao suv­las­nik tvrt­ki za pro­izvod­nju eko­lo­ških ure­đa­ja (o če­mu je pi­sao i New York Ti­mes), da bi na­po­kon do­bio No­be­lo­vu na­gra­du i Os­ca­ra, odjek je bio kao da sam u tu sve­tu is­ti­nu ba­cio bom­bu. Ili kao da sam u na­cis­tič­koj Nje­mač­koj na­pao Hi­tle­ra, u fa­šis­tič­koj Ita­li­ji Mu­sso­li­ni­ja, u ko­mu­nis­tič­kom SSSR-u Sta­lji­na. Us­put, ra­di Al Go­re­ova ugle­da spo­me­ni­mo da su za No­be­lo­vu na­gra­du bi­li no­mi­ni­ra­ni Sta­ljin i Mu­sso­li­ni te, ma­kar po­drug­lji­vo, i Hi­tler. Sve­op­će vje­ro­va­nje u glo­bal­no za­top­lje­nje po­pri­mi­lo je oblik re­li­gi­je kao što ga je odav­no po­pri­mi­la te­ori­ja evo­lu­ci­je, za koju, kao ni za tu su­vre­me­nu svjet­sku laž, ne­ma ni jed­no­ga do­ka­za. Pa ga je mo­gao uz­dr­ma­ti sa­mo net­ko ta­ko mo­ćan kao što je pred­sjed­nik je­di­ne svjet­ske si­le. Trump je za­dao te­žak uda­rac glo­ba­lis­ti­ma ko­ji­ma je cilj uprav­lja­ti stra­ho­vi­ma čo­vje­čans­tva, nje­go­vim moz­gom i kri­te­ri­ji­ma, kon­tro­lom nad njim i nje­go­vim spa­som.

Gr­mo­ja, Bulj, Pa­ne­nić... raz­bi­je­ne gla­ve, a to­li­ko su se po­is­to­vje­ći­va­li s na­ro­dom...

ono­ga što ra­de, sa­dr­žaj, do­pri­nos op­ćem do­bru, ne­go, fi­gu­ra­tiv­no i stvar­no go­vo­re­ći, je­su li po­li­tič­ki is­prav­ni, je­su li pso­va­li Ti­ta, po­dri­va­li brat­stvo i je­dins­to, ru­ši­li Ju­gos­la­vi­ju, ni­su li za Go­li otok i Sta­ru Gra­di­šku. Sa­mo je so­ton­ski mo­zak mo­gao smis­li­ti tak­vu emi­si­ju u sve­tu ne­dje­lju na­kon mi­se i obi­telj­skog ruč­ka, kao lje­vi­čar­sku plju­vač­ku na ka­to­lič­ku Hr­vat­sku. nji­na za sre­ću ve­ći­ne, i nit­ko se ta­ko kao oni ni­je po­is­to­vje­ći­vao s “na­ro­dom” i nje­go­vim in­te­re­si­ma (Most) i “gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske” i nji­ho­vim in­te­re­si­ma (HNS). Pe­trov, Gr­mo­ja... te Mrak-Ta­ri­taš, Vr­do­ljak... svo­je su ma­len­kos­ti na­dok­na­đi­va­li ta­ko što su ih na­pu­hi­va­li dok na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ni­su puk­nu­li... A puk­nu­li su čak i u svo­jim “ba­za­ma” – Met­ko­vi­ću i Me­đi­mur­ju. Na­rod bi re­kao – sve su iz­gu­bi­li, pa i vlas­ti­tu ku­ću, i ne­ma­ju se gdje vra­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.