Lip­nja Er­ce­gu upa­le mo­li­te­lji­ce ko­je nit­ko dru­gi ni­je vi­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Vuk je bio obo­lio, sa­mo je le­žao i dah­tao, te glad­nio jer ni­je imao sna­ge po­tra­ži­ti hra­nu. On­da mu je iz­ne­na­da priš­lo ja­nje, a on ga je li­je­po po­pa­pao i živ­nuo, te o to­me oko­lo pri­čao, prem­da nig­dje ni­je bi­lo ni ja­nje­ta ni kr­vi. Ta­ko je u split­skoj bol­ni­ci na Kri­ži­na­ma, ka­ko je sam na­pi­sao, le­žao Zo­ran Er­ceg, a odjed­nom su u so­bu, ne­po­zva­ne, mi­mo svih pro­pi­sa, upa­le ne­ke že­ne, rek­le da su iz mo­li­tve­ne za­jed­ni­ce, da su upra­vo bi­le na bol­nič­koj mi­si pa su se doš­le po­mo­li­ti za bo­les­ni­ke. Lje­vi­čar­ski vuk Zo­ran Er­ceg, gla­dan jav­nih pro­vo­ka­ci­ja, su­tra­dan ih je po­pa­pao svo­jim Fa­ce­bo­ok-us­ti­ma, prem­da poj­ma o spo­me­nu­tim že­na­ma ne­ma ni rav­na­telj bol­ni­ce, ni bol­nič­ki ka­pe­lan, ni­ti su ih vi­dje­li li­ječ­ni­ci i sestre. Nig­dje ni ja­nje­ta ni kr­vi. Ali ne tre­ba u čo­vje­ka u bol­ni­ci sum­nja­ti, ma­kar je mno­gim me­di­ji­ma i por­ta­li­ma bio sum­njiv kao laž­ni bra­ni­telj, laž­ni inva­lid, kao je­dan iz sku­pi­ne ko­ja se obo­ga­ti­la tu­đim nov­cem u Fe­ral Tri­bu­neu itd. Slič­ne pri­če kao što je ova iz split­ske bol­ni­ce ili po­ku­šaj upa­da u ša­tor bra­ni­te­lja ko­ji­ma se bla­te vje­ra, Cr­k­va ili pa­tri­oti­zam ni­kad ne­će is­pri­ča­ti Vik­tor Ivan­čić, Bo­ris De­žu­lo­vić, Pre­drag Lu­cić, Ju­ri­ca Pa­vi­čić, An­te To­mić..., ali će nji­ho­vo za­uda­ra­nje ši­ri­ti kao mi­ris sla­ve svo­ga he­ro­ja ko­jeg i is­ko­ri­šta­va­ju i pre­zi­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.