Nedjelja 4. lip­nja Ud­ba­ško je to, Rim­če, a ne so­ci­ja­lis­tič­ko no­vi­nar­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Bi­je­san je po­du­zet­nik Ma­te Ri­mac na vo­di­te­lja NU2 na HTV-u Alek­san­dra Stan­ko­vi­ća zbog pi­ta­nja ko­ja je pos­tav­ljao nje­go­vu slo­ven­skom ko­le­gi Igo­ru Akra­po­vi­ču ne do­tak­nuv­ši se “bu­duć­nos­ti in­dus­tri­je, no­vih ide­ja, no­vih raz­miš­lja­nja”. Dak­le: “Škol­ski pri­mjer so­ci­ja­liz­ma: Ko­li­ko da­na go­diš­njeg vam lju­di ima­ju? Ko­li­ke su pla­će? Pu­šta­te li ih na prvi dan vr­ti­ća dje­ce do­ma? Čuo sam da kod vas ima lju­di ko­ji ima­ju 6000 € pla­ću...? Je l’ vam lju­di kra­du? Što mis­li­te o Agro­ko­ru? Ko­li­ko Hr­va­ta ra­di kod vas? Ko­li­ko ste da­nas sta­ja­li na gra­ni­ci? Ima­te li jah­te? Ima­te li stan u Mon­te Car­lu?” Ri­mac je ma­lo ne­pre­ci­zan, ni­je ri­ječ o škol­skom pri­mje­ru so­ci­ja­liz­ma ne­go o škol­skom pri­mje­ru ud­ba­škog no­vi­nar­stva. Stan­ko­vi­ća ni­kad kod nje­go­vih gos­ti­ju ni­je za­ni­ma­la bit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.