Ponedjeljak 5. lip­nja Do­da­ci ni­su us­pje­li jer su htje­li bi­ti sre­di­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Bulj raz­bi­je­ne gla­ve, Gr­mo­ja raz­bi­je­ne gla­ve, Uj­dur raz­bi­je­ne gla­ve, Pa­ne­nić raz­bi­je­ne gla­ve – to je du­ga po­vor­ka kan­di­da­ta Mos­ta u za­vo­ji­ma ko­ji se po­ku­nje­ni vra­ća­ju s ra­ti­šta dru­gog iz­bor­nog kru­ga na ko­jem su do­ži­vje­li po­raz. An­ka Mrak-Ta­ri­taš sa za­vi­je­nom gla­vom, Alen Ki­šić sa za­vi­je­nom gla­vom, Pre­drag Štro­mar sa za­vi­je­nom gla­vom – to je dru­ga, HNS-ova gu­bit­nič­ka po­vor­ka ko­ja pos­li­je iz­bo­ra gla­vi­nja po tra­že­nju raz­lo­ga zbog ko­jih ih bi­ra­či ni­su htje­li. A je­dan je od tih raz­lo­ga “pri­si­lja­va­nje” gra­đa­na da za njih gla­su­ju, uvje­ra­va­nje da su oni naj­bo­lji, je­di­ni, prem­da su ne­što zna­či­li tek kao do­da­tak ne­koj dru­goj stran­ci, Most HDZ-u i HNS SDP-u. Ali i u po­na­ša­nju i u iz­ja­va­ma ni­po­što ni­su htje­li bi­ti do­da­tak ne­go sre­di­šte, ma­šan­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.