Utorak 6. lip­nja Kad op­tu­že­ni­ke bi­ra­ju po­li­ti­ča­ri, bi­ra i na­rod

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Me­di­ji su za­bi­lje­ži­li – na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, pa i u dru­gom kru­gu, bi­ra­či­ma ni­su sme­ta­le op­tuž­ni­ce, is­tra­ge, pre­su­de... pro­tiv ne­kih kan­di­da­ta. Ta­ko su po­bi­je­di­li i Ban­dić u Za­gre­bu i Če­hok u Va­ra­ždi­nu. Za­što se bi­ra­či ne os­vr­ću na pos­tup­ke re­pre­siv­nih ti­je­la, za­što im ne vje­ru­ju, zar do­is­ta že­le da ih vo­de kri­mi­nal­ci? Evo dva­ju ci­ta­ta iz tek­s­ta li­je­vog no­vi­na­ra Vo­jis­la­va Ma­zzoc­ca objav­lje­nog u po­vo­du uhi­će­nja Mi­la­na Ban­di­ća i “dru­go­va” u vri­je­me li­je­ve Vla­de. Prvi ci­tat: “Već se una­pri­jed zna­lo da će SDP-ov kan­di­dat Raj­ko Os­to­jić za mje­sec da­na iz­gu­bi­ti na iz­bo­ri­ma za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka i da će Ban­dić do­bi­ti još je­dan man­dat. Je­di­na Os­to­ji­će­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.