Četvrtak 8. lip­nja Po­raz­no je što Vr­do­ljak ne poz­na­je vrh svo­je stran­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Po­raz­no je što Ivan Vr­do­ljak ni­je do­bro poz­na­vao ras­po­lo­že­nje čla­no­va Pred­sjed­niš­tva stran­ke, pa je i nor­mal­no što je pod­nio os­tav­ku kad ih ni­je us­pio na­go­vo­ri­ti na su­rad­nju s HDZ-om. No ne­što je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.