Kro­no­lo­gi­ja unu­tar­stra­nač­kog ra­to­va­nja u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Pucanja hrvatske politike -

Tuđ­man – bra­ća Ve­se­li­ca

Tuđ­man i M. Ve­se­li­ca ra­ziš­li su se još 1989., pri­je os­ni­vač­ke skup­šti­ne HDZ-a na ko­joj je Ve­se­li­ca na­vod­no na­mje­ra­vao pos­ta­ti pred­sjed­nik

Tuđ­man – Me­sić

Su­kob ko­ji je za­pri­je­tio i sa­mom dr­žav­nom vr­hu vo­dio se, ka­ko tvr­di Ma­no­lić, oko po­li­ti­ke pre­ma BiH. Ili je iza sve­ga bi­la tek bor­ba za vlast?

Bu­di­ša – Go­to­vac

Vla­do Go­to­vac s is­to­miš­lje­ni­ci­ma je na­pus­tio HSLS 1997., ka­da je kon­tro­lu nad stran­kom pre­uze­la sku­pi­na oko Dra­že­na Bu­di­še

Pa­ša­lić – Sa­na­der

Na­kon Tuđ­ma­no­ve smr­ti za prev­last u HDZ-u bo­ri­li su se Ivo Sa­na­der i Ivić Pa­ša­lić ko­ji je kas­ni­je os­no­vao stran­ku Hrvatski blok

Ban­dić – Mi­la­no­vić

Ban­dić se za pred­sjed­ni­ka SDP-a kan­di­di­rao 2007., no po­bi­je­dio ga je Zo­ran Mi­la­no­vić. Ban­dić je dvi­je go­di­ne za­tim na­pus­tio stran­ku

Holy – Mi­la­no­vić

Mi­re­lu Holy Mi­la­no­vić je smi­je­nio s funk­ci­je mi­nis­tri­ce za­šti­te oko­li­ša, na­kon če­ga je ona na­pus­ti­la SDP i os­no­va­la stran­ku ORaH Nas­ta­vak na 10. stra­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.