Sve se vi­še tra­že ku­će, po­se­bi­ce u Za­gre­bu

Gle­da­no na ra­zi­ni dr­ža­ve, ci­je­ne ne­kret­ni­na ras­le su za tek 2%

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na Stru­kić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Broj ogla­še­nih ne­kret­ni­na po­ras­tao je za 15.000, no ve­ći­na ogla­sa uvje­to­va­na je se­zo­nom, od­nos­no od­no­si se na naj­am

Ula­skom u tu­ris­tič­ku se­zo­nu in­ten­zi­vi­rao se i po­ve­ćao broj sta­no­va i ku­ća za naj­am. Na in­ter­net­skom oglas­ni­ku nju­ska­lo. hr bi­lje­že ta­ko čak 15.000 no­vih ogla­sa za nekretnine, uglav­nom ve­za­nih uz naj­am.

Ci­je­ne ku­ća ko­nač­no ras­tu

U is­tra­ži­va­nju ko­je su pro­ve­li na te­me­lju svo­je ba­ze od 166.000 ak­tiv­nih ne­kret­nin­skih ogla­sa ana­li­ti­ča­ri Nju­ška­la uoči­li su za­nim­ljiv trend. Na­kon pu­nih 48 mje­se­ci stal­nog pa­da, ci­je­ne ku­ća ko­nač­no su se sta­bi­li­zi­ra­le, no sve­jed­no su 25 pos­to ni­že u od­no­su na ci­je­ne iz 2011. go­di­ne. U Gra­du Za­gre­bu pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu za ku­ću iz­no­si­la je 1232 eura u svib­nju, što pred­stav­lja rast od 1 pos­to u od­no­su na lanj­ski svi­banj. Do­dat­no u pri­log ras­tu ci­je­na ku­ća go­vo­ri i po­da­tak o ras­tu pre­tra­ži­va­nja ku­ća u Za­gre­bu, od­nos­no ras­tu in­te­re­sa po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca; u svib­nju je za­bi­lje­že­no vi­še od 600 ti­su­ća de­talj­nih pre­tra­ži­va­nja ogla­sa za ku­će. Ve­ći­na grad­skih če­t­vr­ti za­bi­lje­ži­la je rast ci­je­na, a naj­skup­lje grad­ske če­t­vr­ti su Gor­nji grad – Me­dveš­čak, Do­nji grad, Pod­s­lje­me i Mak­si­mir. Iako je za­bi­lje­žen rast ci­je­na kva­dra­ta ku­će u Za­gre­bu, oni su još uvijek iz­ra­zi­to jef­ti­ni­ji od svih žu­pa­ni­ja u pri­oba­lju i po­ka­zu­ju ci­je­ne kva­dra­ta is­pod pro­sje­ka za Hr­vat­sku. U svib­nju je naj­skup­lji kva­drat ku­će u Gra­du Za­gre­bu za­bi­lje­žen na Gup­če­voj zvi­jez­di, gdje je ko­štao 3263 eura. Gle­da­no pak na ra­zi­ni dr­ža­ve, ci­je­ne ne­kret­ni­na u pr­vih pet mje­se­ci 2017. bi­lje­že rast od dva pos­to.

U Vu­ko­va­ru i da­lje pad

U svib­nju 2017. go­di­ne po naj­ve­ćim gra­do­vi­ma u Hr­vat­skoj, ne uklju­ču­ju­ći i nji­ho­vu oko­li­cu, naj­vi­še ras­tu ci­je­ne u gra­do­vi­ma na oba­li, dok Za­greb bi­lje­ži rast ci­je­na ne­kret­ni­na za 3 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Naj­ni­žu pro­sječ­nu ci­je­nu nekretnine i da­lje ima grad Vu­ko­var, u ko­je­mu je ci­je­na kva­dra­ta iz mje­se­ca u mje­sec sve ni­ža, kao i u Bje­lo­va­ru ko­ji ta­ko­đer bi­lje­ži go­diš­nji pad ci­je­na ne­kret­ni­na od 8 pos­to. Naj­ve­ći rast ci­je­na, što je i oče­ki­va­no, ima­ju Du­brov­nik i Split. Gle­da­no pre­ma po­dje­li ci­je­ne sta­na i ku­ća, vid­lji­vo je da je u Du­brov­ni­ku pro­sječ­na ci­je­na ku­će vi­še od vi­so­kih 4000 eura po kva­dra­tu. Naj­skup­lji kva­drat ku­će u Du­brov­ni­ku je u po­vi­jes­noj jez­gri gra­da, gdje je ci­je­na ve­ća od 6000 eura po kva­dra­tu. Ra­di se o luk­suz­nim i pot­pu­no re­no­vi­ra­nim ku­ća­ma u cen­tru Du­brov­ni­ka. Ci­je­ne kva­dra­ta u Du­brov­ni­ku na­ras­le su za 13 pos­to u od­no­su na proš­lu go­di­nu U Spli­tu naj­skup­lji kva­drat ku­će je za­bi­lje­žen u na­se­lju Spi­nut gdje je ci­je­na vi­ša od 5000 eura po kva­dra­tu.

Naj­ve­ći broj ne­kret­ni­na za naj­am bi­lje­ži se u Ši­be­ni­ku i oko­li­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.