Bilj­ke su ne­izos­tav­ne u eko­lo­škom do­ma­ćins­tvu

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. Bu­di­te eko­lo­ški osvi­je­šte­ni i u svoj dom une­si­te sa­mo pri­rod­ne ma­te­ri­ja­le. Taj iz­bor po­zi­tiv­no će utje­ca­ti na va­še zdrav­lje i emo­ci­je.

2. Da bis­te pos­ti­gli cje­lo­kup­ni eko­lo­ški ži­vot­ni stil, osim opre­me i na­mje­šta­ja u do­mu, bi­raj­te odje­ću i dje­čje igrač­ke iz­ra­đe­ne od eko­ma­te­ri­ja­la.

3. Bilj­ke su ne­izos­tav­ne u eko­lo­ški ure­đe­nom do­mu. Sto­ga pred­la­žem – nje­guj­te bilj­ke i ne­ka ih bu­de što vi­še jer bez njih ne­će­te mo­ći pos­ti­ći že­lje­ni do­jam.

4. I vaš ek­s­te­ri­jer ne­ka bu­de oprem­ljen eko­na­mje­šta­jem i dru­gim pri­rod­nim de­ta­lji­ma. Ri­je­ši­te se plas­ti­ke i sve­ga što ni­je u skla­du s ovom pri­čom.

5. Ne­moj­te se bo­ja­ti mi­je­ša­ti raz­li­či­te pri­rod­ne ma­te­ri­ja­le u pros­to­ru. Ko­ji će­te stil­ski iz­ri­čaj nje­go­va­ti u svo­me do­mu, ovi­si o va­ma sa­mi­ma. Pri­rod­ni ma­te­ri­ja­li od­go­va­ra­ju go­to­vo svim sti­lo­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.