Ra­skoš­ni re­sort Port 9 u sr­cu Kor­ču­le

In­te­ri­jer pot­pi­su­je Du­je Ka­li­ter­na ko­ji je za ure­đe­nje ko­ris­tio naj­fi­ni­je pri­rod­ne ma­te­ri­ja­le

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Pu­no vi­še od mjes­ta za od­mor nu­di no­vo­otvo­re­ni re­sort ko­ji u po­nu­di ima sve po­treb­no za he­do­nis­tič­ki bi­jeg od sva­kod­ne­vi­ce

Luk­suz­ni re­sor­ti ko­ji gos­ti­ma nu­de sve po­treb­ne sa­dr­ža­je u svi­je­tu su već go­di­na­ma pra­vi hit. Od­ne­dav­no se otva­ra­ju i na Ja­dra­nu, a je­dan od naj­re­pre­zen­ta­tiv­ni­jih sva­ka­ko je no­vo­otvo­re­ni Port 9. Smje­šten u Za­lje­vu školj­ki, ma­loj, sli­ko­vi­toj i mir­noj uva­li, sa­mo dva ki­lo­me­tra od Kor­ču­le, okru­žen bo­ga­tom me­di­te­ran­skom ve­ge­ta­ci­jom i mor­skim pla­vet­ni­lom, ovaj re­sort či­ne če­ti­ri pa­vi­ljo­na s ukup­no 170 so­ba, bo­utique ho­tel Me­li­on, ra­skoš­na vi­la i ljet­ni­ko­vac An­dre­is, čak tri res­to­ra­na, lo­un­ge i caf­fe ba­ro­vi. Za ci­je­li pro­jekt za- du­že­na je Ka­li­ter­na Ar­hi­tek­tu­ra na če­lu s priz­na­tim ar­hi­tek­tom Du­jom Ka­li­ter­nom ko­ji pot­pi­su­je i unu­tar­nje ure­đe­nje re­sor­ta i svih nje­go­vih zgra­da. Ime Port 9 Re­sort in­s­pi­ri­ra­no je Kor­ču­lom, toč­ni­je bro­jem ku­la ko­je okru­žu­ju sta­ru grad­sku jez­gru. Port 9 ure­đen je u mo­der­nis­tič­kom sti­lu s pri­zvu­kom sta­rih vre­me­na. Na zi­do­vi­ma se dis­kret­no na­zi­ru sta­re kar­te kor­ču­lan­skih ka­me­no­lo­ma te na­cr­ti bu­ške i ga­je­te, a gos­te će u spa-cen­tru do­če­ka­ti oku­si aran­ci­na i kla­šu­na uz mi­ri­se ru­žma­ri­na i la­van­de. Za ure­đe­nje su ko­ri­šte­ni naj­fi­ni­ji pri­rod­ni ma­te­ri­ja­li po­put dr­va i ka­me­na, a ono što se po­seb­no is­ti­če ma­ke­te su sta­rih bro­do­va ko­je vi­se sa stro­pa kao glav­ni laj­t­mo­tiv ure­đe­nja ho­tel­skog res­to­ra­na.

pri­su­tan je i u ho­te­lu i res­to­ra­ni­ma, a do­mi­ni­ra­ju bo­je ti­pič­ne za Dal­ma­ci­ju

Spoj rus­ti­kal­nog i mo­der­nog

Tri res­to­ra­na, luk­suz­ni ho­tel, ljet­ni­ko­vac, ka­fi­ći i wel­l­ness dio su po­nu­de ko­ja će do­dat­no bi­ti pro­ši­re­na sa­dr­ža­ji­ma za naj­mla­đe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.