Sti­er će su­tra obja­vi­ti os­ta­je li Plen­ko­vi­ćev mi­nis­tar ili od­la­zi

Ni u HDZ-u, kao ni u HNS-u, ne cvje­ta­ju ru­že na­kon for­mi­ra­nja pr­ve de­mo­kr­š­ćan­sko-li­je­vo­li­be­ral­ne ko­ali­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZAGREB

Iako je po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a, Sti­er ni­je su­dje­lo­vao u ope­ra­ci­ja­ma sljub­lji­va­nja HDZ-a i HNS-a i pres­la­ga­nja no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne Je­di­na ka­drov­ska enig­ma no­ve Vla­de HDZ-a i HNS-a os­tao je Da­vor Ivo Sti­er, HDZ-ov mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va i pot­pred­sjed­nik Vla­de. Os­ta­je li Sti­er mi­nis­tar u Plen­ko­vi­će­voj Vla­di, u ko­ju je pre­mi­jer uveo part­ne­re iz HNS-a ili će mo­žda pod­ni­je­ti os­tav­ku, bit će poz­na­to u po­ne­dje­ljak ka­da će se Sti­er ogla­si­ti o me­dij­skim spe­ku­la­ci­ja­ma da je ku­ver­ti­rao pa po­vu­kao os­tav­ku na sve funk­ci­je u Vla­di i HDZ-u. Sti­er nam je ju­čer na iz­ra­van upit je li za­is­ta pod­nio pa odus­tao od os­tav­ke od­go­vo­rio da se str­pi­mo do po­ne­djelj­ka ka­da će služ­be­no da­ti iz­ja­vu. Je­di­no je upo­zo­rio na ne­lo­gič­nost ko­ja se spo­mi­nje u me­dij­skim na­pi­si­ma, a to je da je u če­t­vr­tak bio na sas­tan­ku kod pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća u Za­gre­bu (i ta­da po­vu­kao na­vod­nu os­tav­ku, nap. a.), a on se iz New Yor­ka vra­tio tek idu­ći dan, dak­le u pe­tak, pa na tom sas­tan­ku i ni­je mo­gao bi­ti.

Za­go­va­rao no­ve iz­bo­re

Bu­du­ći da Sti­er ko­nač­nu is­ti­nu od­ga­đa do po­ne­djelj­ka, otva­ra se pros­tor na­ga­đa­nju da je mo­žda i spre­man oti­ći iz Vla­de ili u op­sež­ni­jem obra­ća­nju že­li objas­ni­ti svoj uvje­te os­tan­ka u Vla­di. Sti­er je, na­ime, bio ve­li­ki za­go­vor­nik Vla­de s Mos­tom na­kon zad­njih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ruj­nu proš­le go­di­ne, ujed­no ve­li­ki pro­tiv­nik sa­vez­niš­tva s HNS-om. Sti­er je Most vi­dio kao du­go­roč­nog stra­te­škog part­ne­ra HDZ-u, a s ob­zi­rom na nje­go­vo iz­ra­zi­to de­mo­kr­š­ćan­sko i kon­zer­va­tiv­no us­mje­re­nje, ne ču­di da HNS ni­je vi­dio kao HDZ-ova part­ne­ra. Osim to­ga, Sti­er je vr­lo neo­če­ki­va­no, sa­mo ko­ji dan pred dru­gi krug lo­kal­nih iz­bo­ra, sa služ­be­nog pu­ta u Bruxel­le­su po­ru­čio da je on na­kon ra­ski­da po­li­tič­kog bra­ka Mos­ta i HDZ-a za­go­va­rao da se od­mah ide na no­ve iz­bo­re. Sma­trao je, re­kao je ta­da, da bi to bi­lo naj­po­šte­ni­je rje­še­nje te da je on gra­dio ko­ali­ci­ju Mos­ta i HDZ-a i da mu je žao što ni­je us­pje­la. Ci­je­li pro­tek­li tje­dan iš­če­ki­va­la se Sti­ero­va re­ak­ci­ja na sas­tav­lja­nje no­ve Vla­de HDZ-a i HNS-a, no bu­du­ći da je on od po­ne­djelj­ka do pet­ka bio služ­be­no u New Yor­ku (Vi­je­će si­gur­nos­ti UN-a) ni­je bi­lo nje­go­vih re­ak­ci­ja, a pro­pus­tio je i dvi­je sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva HDZ-a na ko­ji­ma se od­lu­či­va­lo o sa­vez­niš­tvu s HNS-om.

Ne­ma ga u pr­vim re­do­vi­ma

Dak­le, Sti­er for­mal­no ni­je su­dje­lo­vao u stra­nač­kim od­lu­ka­ma, a što je još za­nim­lji­vi­je – iako je po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a, uop­će ni­je su­dje­lo­vao u ope­ra­ci­ja­ma sljub­lji­va­nja HDZ-a i HNS-a, kao ni ci­je­loj ope­ra­ci­ji pres­la­ga­nja no­ve ve­ći­ne i pri­je sa­bor­ske stan­ke uoči lo­kal­nih iz­bo­ra. U Vla­di su nam ju­čer de­man­ti­ra­li da je Sti­er uop­će ku­ver­ti­rao os­tav­ku pa je sa­mim ti­me ni­je mo­gao ni po­vu­ći. Sti­er i Plen­ko­vić za­jed­no su se pri­je go­di­nu da­na vra­ti­li iz Bruxel­le­sa i kre­nu­li u osva­ja­nje HDZ-a. Sti­er je Plen­ko­vi­ću bio glas­no­go­vor­nik kam­pa­nje za še­fa HDZ-a, na­gra­đen je po­zi­ci­jom mi­nis­tra i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, ali po­sve je oči­to da su od­no­si iz­me­đu nje­ga i Plen­ko­vi­ća u zad­nje vri­je­me za­hlad­nje­li. Sti­era se ni­je mo­glo vi­dje­ti ni u kam­pa­nji za lo­kal­ne iz­bo­re, ni­ti je vi­še u pr­vim re­do­vi­ma iza Plen­ko­vi­ća.

Vla­da: Sti­er uop­će ni­je ku­ver­ti­rao os­tav­ku pa je ta­ko ni­je mo­gao ni po­vu­ći Sti­er: Ka­ko sam u če­t­vr­tak mo­gao bi­ti kod Plen­ko­vi­ća kad sam se iz New Yor­ka vra­tio tek u pe­tak Sti­er je bio ve­lik za­go­vor­nik Vla­de s Mos­tom i ve­lik pro­tiv­nik sa­ve­za s HNS-om

Šef di­plo­ma­ci­je Sti­er od po­ne­djelj­ka do pet­ka bio je služ­be­no u Vi­je­ću si­gur­nos­ti UN-a Plen­ko­vić i Sti­er za­jed­no su se vra­ti­li iz Bruxel­le­sa i za­jed­no osva­ja­li HDZ, ali su od­no­si u po­s­ljed­nje vri­je­me za­hlad­nje­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.