ŠTROMAR I STI­ER: JEDNA VLA­DA – DVA SUPROTNA SVJETONAZORA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić

Jedna Vla­da, dva raz­li­či­ta svjetonazora. Pre­drag Štromar, no­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de, su­dje­lu­je u po­vor­ci Zagreb Pri­dea, a mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va u Ho­du za ži­vot. Štromar je su­dje­lo­va­njem na gay pri­deu dan na­kon što je stu­pio na duž­nost u kon­zer­va­tiv­no–li­be­ral­nu Vla­du pos­lao jas­nu po­ru­ku svo­jim bi­ra­či­ma da u ve­ćin­ski kon­zer­va­tiv­noj Vla­di os­ta­je kod li­je­vo-li­be­ral­nih vri­jed­nos­ti HNS-a. Jed­na­ko kao što je Sti­er svi­banj­skom po­dr­škom Ho­du za ži­vot po­ka­zao da os­ta­je kod svog uvje­re­nja da ži­vot po­či­nje za­če­ćem bez ob­zi­ra na funk­ci­ju ko­ju ob­na­ša, bez ob­zi­ra na to što jav­nost mis­li­la o ho­da­či­ma za ži­vot. Plu­ra­li­zam ne zna­či uko­pa­nost u vlas­ti­ti svje­to­na­zor, stav da smo sa­mo mi na is­prav­noj stra­ni, a ni stav da bi sve one dru­ge bi­lo naj­bo­lje od­stra­ni­ti iz ovog druš­tva ili im za­bra­ni­ti pro­s­vje­de pa ne­ka u svo­ja če­ti­ri zi­da ra­de i mis­le što ho­će. E, to ni­je ni plu­ra­li­zam, ni de­mo­kra­ci­ja. Plu­ra­lis­tič­ko druš­tvo po­dra­zu­mi­je­va raz­li­či­te svje­to­na­zo­re i po­gle­de na ži­vot i da smo u sta­nju bez vri­je­đa­nja pri­hva­ti­ti i uva­ža­va­ti raz­li­či­tos­ti u

Ni­je plu­ra­li­zam stav da bi bi­lo naj­bo­lje sve one su­prot­nog svje­ton­zo­ra uk­lo­ni­ti iz druš­tva

druš­tvu i ci­vi­li­zi­ra­no ras­prav­lja­ti o nji­ma. U gla­va­ma onih ko­ji­ma u plu­ra­lis­tič­kom druš­tvu sme­ta­ju mir­ne po­vor­ke na uli­ci Zagreb pri­dea ili Ho­da za ži­vot i ko­je bi, ovis­no o vlas­ti­tom svje­to­na­zo­ru, naj­ra­di­je za­bra­ni­li ne vla­da ni de­mo­kra­ci­ja ni plu­ra­li­zam, ne­go jed­no­um­lje. No, hr­vat­sko je druš­tvo još sa­mo dek­la­ra­tiv­no plu­ra­lis­tič­ko. A Štromar u po­vor­ci Zagreb Pri­dea i Sti­er u po­vor­ci Ho­da za ži­vot sa­mo su sli­ka dva­ju raz­li­či­tih svjetonazora pri­sut­na u Vla­di i ni­šta vi­še od to­ga. Ni­ti Sti­ero­va pri­sut­nost u Ho­du za ži­vot zna­či da će Vla­da za­bra­ni­ti po­ba­čaj ni­ti pri­sut­nost Štro­ma­ra na Zagreb Pri­deu zna­či da će zbog to­ga ve­ćin­ski dio HDZ-ove Vla­de za­go­va­ra­ti li­je­vo-li­be­ral­ne vri­jed­nos­ti. Mo­žda je sa­mo po­če­tak iz­la­ska iz svje­to­na­zor­skih ro­vo­va i po­ku­šaj pri­hva­ća­nja i po­što­va­nja lju­di su­prot­nih svjetonazora bez pod­cje­nji­va­nja i ši­re­nja nes­noš­lji­vos­ti. Tek na­kon to­ga po­či­nje di­ja­log u druš­tvu u ko­jem je mo­gu­će do­ći do mi­ni­mal­nog kon­sen­zu­sa svje­to­na­zor­ski su­prot­stav­lje­nih stra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.