Štro­ma­ru Sti­ero­va ko­or­di­na­ci­ja? Vla­da de­man­ti­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ula­skom HNS-ova Pre­dra­ga Štro­ma­ra u Vla­du na po­zi­ci­ju mi­nis­tra gra­di­telj­stva i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, iz HNS-a se ču­la in­for­ma­ci­ja da će Štromar kao po­tred­sjed­nik bi­ti i ko­or­di­na­tor za druš­tve­ne dje­lat­nos­ti. To je po­dru­čje ko­je se do­sad ve­za­lo upra­vo uz Sti­era, pa je is­pa­lo da je Sti­er, dok je bio služ­be­no u SAD-u, os­tao bez di­je­la svog po­dru­čja dje­lo­va­nja. No u Vla­di su nam to ju­čer de­man­ti­ra­li re­kav­ši da će se tek idu­ći tje­dan od­lu­či­ti o nad­lež­nos­ti­ma ko­or­di­na­ci­ja i nji­ho­vom sas­ta­vu. – Suk­lad­no Pos­lov­ni­ku Vla­de, od­lu­čit će se o ko­or­di­na­ci­ja­ma i nad­lež­nos­ti­ma pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de suk­lad­no nji­ho­vim za­du­že­nji­ma – rek­li su nam ju­čer u Vla­di. Iz to­ga pro­iz­la­zi da ni Štro­ma­ru još ni­su do­di­je­lje­ne druš­tve­ne dje­lat­nos­ti iako to u HNS-u pri­želj­ku­ju, što­vi­še tvr­de da ih već ima­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.