I član Vla­de HDZ-a na Pri­deu

Do­bro je da je pred­stav­nik Vla­de ov­dje, tre­ba po­dr­ža­va­ti raz­li­či­ta miš­lje­nja. Tre­ba iz­vu­ći van sve lju­de, i li­je­ve i des­ne, po­ru­čio je pot­pred­sjed­nik Vla­de Pre­drag Štromar

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

Iz­me­đu dvi­je i tri ti­su­će lju­di oku­pi­lo se u ko­lo­ni za pra­va ho­mo­sek­su­al­nih, tran­srod­nih... oso­ba, a in­ci­de­na­ta ni­je bi­lo Me­đu dvi­je do tri ti­su­će lju­di, ko­li­ko ih se u su­bo­tu po­la sa­ta na­kon služ­be­nog po­čet­ka šes­na­es­te Po­vor­ke po­no­sa LGBTIQ oso­ba i obi­te­lji, ko­ja je kre­nu­la u 15 sati na­gu­žva­lo na za­gre­bač­kom Ro­ose­vel­to­vom tr­gu, mo­žda i naj­iš­če­ki­va­ni­ja oso­ba bio je HNSo­vac Pre­drag Štromar ko­je­mu je do­la­zak na tu ma­ni­fes­ta­ci­ju bio i pr­vi služ­be­ni po­tez ot­ka­ko je pos­tao pot­pred­sjed­nik Vla­de HDZ-ova pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Iako je Štromar još ra­no uju­tro naj­a­vio svoj do­la­zak, me­đu okup­lje­nim mnoš­tvom vla­da­la je sum­nja da će se po­ja­vi­ti, ali sti­gao je u toč­no 15 sati i 28 mi­nu­ta.

Ne tre­ba se skri­va­ti

– Po­zva­li su me da do­đem i ja sam se oda­zvao. Mis­lim da je to do­bra po­ru­ka. Mis­lim da je do­bro da pred­stav­nik Vla­de do­đe ova­mo i da se vi­di da tre­ba po­dr­ža­va­ti raz­li­či­ta miš­lje­nja. Da se ne tre­ba skri­va­ti, tre­ba iz­vu­ći van sve lju­de. I li­je­ve i des­ne, i za­ra­će­ne i ne­za­ra­će­ne. Mo­ra­mo se po­mi­ri­ti kao druš­tvo i to nam mo­ra bi­ti cilj – po­ru­čio je Štromar ubr­zo na­kon svog do­la­ska. Bio je do­bro ras­po­lo­žen pa je ta­ko iz­ja­vio i da je raz­go­va­rao s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem o to­me ka­ko bi i on tre­bao do­ći na Pri­de kad je već bli­zu, ali on­da je kroz smi­jeh ka­zao “da se sa­mo ša­lio”. Pro­ko­men­ti­rao je i či­nje­ni­cu da su ne­ki čla­no­vi iz re­do­va nji­ho­vih no­vih ko­ali­cij­skih part­ne­ra su­dje­lo­va­li u Ho­du za ži­vot, uklju­ču­ju­ći HDZ-ova mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Da­vo­ra Ivu Sti­era. – I jed­ni i dru­gi ima­ju pra­vo na svo­je miš­lje­nje. Svat­ko ima pra­vo is­ka­za­ti svo­je miš­lje­nje, ali ne smi­je ugro­zi­ti ni­či­je pra­vo na ži­vot. Nit­ko ne smi­je ugro­ža­va­ti pra­vo onih ko­ji mis­le dru­ga­či­je bez ob­zi­ra na to o ko­me se ra­di­lo. Da me kri­vo ne shva­ti­te, slo­bo­du miš­lje­nja mo­že­te ko­ris­ti­ti ta­ko du­go dok ne ugro­ža­va­te tu­đu slo­bo­du – ka­zao je Štromar. Me­đu okup­lje­nim mnoš­tvom, a na Ro­ose­vel­tov trg su­di­oni­ci su po­če­li pris­ti­za­ti već oko 13.30 sati, bi­le su i mno­ge oso­be iz po­li­tič­kog i jav­nog ži­vo­ta, me­đu os­ta­lim, i vo­di­te­lji­ca Da­ni­ela Tr­bo­vić, glum­ci Slav­ko So­bin i Vi­lim Ma­tu­la, glu­mi­ca Ur­ša Ra­ukar, pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić, SDP-ovi sa­bor­ski zas­tup­ni­ci Pe­đa Gr­bin, Bo­jan Gla­va­še­vić i Ran­ko Os­to­jić, pot­pred­sjed­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac s no­vi­nar­kom Sla­vi­com Lu­kić, HNS-ovi pro­tiv­ni­ci ko­ali­ci­je s HDZ-om An­ka Mrak Ta­ri­taš i Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh, pje­vač Da­mir Ur­ban sa su­pru­gom Mi­li­com, biv­ši pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Ivo Jo­si­po­vić ....

Plje­sak Ran­ku Os­to­ji­ću

– Ov­dje sam bi­la i ne­ko­li­ko pro­tek­lih go­di­na, a Pri­de je po­dr­ška to­me da lju­di ima­ju pra­vo bi­ti dru­ga­či­ji, raz­li­či­ti, i da svat­ko ima pra­vo na svoj iz­bor. I ovo je ja­san stav – Hr­vat­ska ima bu­duć­nost, ima svo­ju svi­je­tlu stra­nu i po­dr­šku toj svi­je­tloj stra­ni – ka­za­la je An­ka Mrak Ta­ri­taš. Da­vor Ber­nar­dić po­ru­čio je ka­ko je do­šao po­dr­ža­ti mir­nu, ti­hu i gra­đan­sku Hr­vat­sku, Hr­vat­sku ko­ja nje­gu­je pra­vo na slo­bo­du, jer sa­mo zem­lja slo­bod­nih lju­di mo­že bi­ti us­pješ­na. Me­đu oni­ma ko­ji su bi­li do­če­ka­ni s po­seb­nim odu­šev­lje­njem bio je i Ran­ko Os­to­jić, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne i pre­dvo­dio Po­vor­ku po­no­sa. Iako su i ove go­di­ne Po­vor­ku osi­gu­ra­va­li broj­ni pri­pad­ni­ci in­ter­vent­ne po­li­ci­je, po­tre­be za nji­ho­vom re­ak­ci­jom ni­je bi­lo jer je sve proš­lo dos­lov­no bez i naj­ma­njeg in­ci­den­ta. Za­nim­lji­vo je i ka­ko su lju­di ot­pri­li­ke sto­ti­njak tran­s­pa­re­na­ta, ko­li­ko su ih or­ga­ni­za­to­ri pri­je do­ni­je­li na Trg, dos­lov­no raz­gra­bi­li u ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Me­đu okup­lje­ni­ma je po­seb­nu po­zor­nost iz­a­zvao tran­s­pa­rent s po­ru­kom: “Bu­di­te sret­ni da se ne mo­ra­te bo­ri­ti za svo­ja pra­va.”

Po­vor­ku su osi­gu­ra­va­le broj­ne sna­ge in­ter­vent­ne po­li­ci­je, ali po­tre­be za in­ter­ven­ci­jom ni­je bi­lo

doš­li su da­ti pot­po­ru LGBTIQ za­jed­ni­ci, me­đu nji­ma i pot­pred­sjed­nik Vla­de iz re­do­va HNS-a Pre­drag Štromar, HNS-ovi pro­tiv­ni­ci Vla­de s HDZ-om An­ka Mrak Ta­ri­taš i Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh, pje­vač Da­mir Ur­ban sa su­pru­gom Mi­li­com...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.