Šar­mer Ma­cron u 40 da­na pre­uzeo svu vlast

An­ke­te Ma­cro­no­voj stran­ci REM da­ju iz­me­đu 370 i 400 man­da­ta u do­mu u ko­jem je za nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu po­treb­no 289 ru­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - BRUXELLES To­mis­lav Kras­nec

Fran­cu­zi su na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma bi­ra­li Eu­ro­pu, a u is­tom to­nu mo­gli bi nas­ta­vi­ti i u dva kru­ga par­la­men­tar­nih iz­bo­ra Pot­pu­na pro­mje­na po­li­tič­ke sce­ne u Fran­cu­skoj, za­po­če­ta iz­bo­rom pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na, da­nas do­bi­va nas­ta­vak na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma na ko­ji­ma an­ke­te pre­dvi­đa­ju da će naj­vi­še zas­tup­nič­kih mjes­ta osvo­ji­ti kan­di­da­ti Ma­cro­no­ve, sa­mo 14 mje­se­ci sta­re stran­ke. Ne­ki od njih pot­pu­ni su po­li­tič­ki ama­te­ri, ali us­pi­je­va­ju šar­mi­ra­ti bi­ra­če na sli­čan na­čin na ko­ji ih je šar­mi­rao i Ma­cron, pr­vi pred­sjed­nik mo­der­ne Fran­cu­ske ko­ji ni­je bio kan­di­dat ni jed­ne od tra­di­ci­onal­no dvi­ju vo­de­ćih stra­na­ka.

Ša­ro­li­ko druš­tvo

Na­kon Ma­cro­no­va iz­bo­ra, naj­ve­ća opas­nost za nje­go­vu vla­da­vi­nu bio je sce­na­rij u ko­je­mu, upra­vo zbog či­nje­ni­ce da ne­ma eta­bli­ra­nu stran­ku, bi­ra­či u no­vi sa­ziv par­la­men­ta bi­ra­ju kan­di­da­te dru­gih stra­na­ka i Ma­cron ne­ma ve­ći­nu u Na­ci­onal­noj skup­šti­ni ko­ja mu je po­treb­na da bi kva­li­tet­no vla­dao. An­ke­te sa­da, me­đu­tim, pre­dvi­đa­ju da će se taj za Ma­cro­na opa­san sce­na­rij iz­bje­ći i da će pred­sjed­nik kon­tro­li­ra­ti i par­la­ment. U pr­vom kru­gu par­la­men­tar­nih iz­bo­ra an­ke­te pre­dvi­đa­ju 30 pos­to gla­so­va Ma­cro­no­voj stran­ci Re­pu­bli­ka u po­kre­tu (REM), 21 pos­to re­pu­bli­kan­ci­ma (LR), 18 pos­to Na­ci­onal­noj fron­ti po­ra­že­ne pred­sjed­nič­ke kan­di­dat­ki­nje Ma­ri­ne Le Pen... U dru­gom kru­gu, 18. lip­nja, an­ke­te pre­dvi­đa­ju Ma­cro­nu iz­me­đu 370 i 400 zas­tup­nič­kih mjes­ta u do­mu u ko­jem je za nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu po­treb­no 289 ru­ku. Fran­cu­ska i na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ima dva kru­ga jer zas­tup­ni­ke bi­ra is­to kao i pred­sjed­ni­ka:

Bru­no Ca­utres: Ma­cro­nov iz­bor za pred­sjed­ni­ka po­di­gao je ve­li­ka oče­ki­va­nja

ne osvo­ji li nit­ko vi­še od 50 pos­to u pr­vom kru­gu, dvo­je naj­bo­lje pla­si­ra­nih idu u dru­gi krug. Ma­cron je svo­je kan­di­da­te pro­na­la­zio po­svu­da, ne sa­mo u po­li­ti­ci. Ima tu i ma­te­ma­ti­ča­ra, jedna voj­na pi­lot­ki­nja, je­dan slav­ni ru­ko­me­taš, pu­no po­du­zet­ni­ka, čak i jedna biv­ša to­re­ado­ri­ca ko­ja je bor­bu s bi­ko­vi­ma za­mi­je­ni­la ja­ha­njem uz Ma­cro­na i bor­bom s… Pa, is­to bi­ko­vi­ma, ali po­li­tič­ki­ma. Po­lo­vi­ca Ma­cro­no­vih kan­di­da­ta ni­je ni­kad ob­na­ša­la po­li­tič­ku duž­nost, pro­sjek go­di­na im je ma­nje od 50, po­lo­vi­ca su kan­di­dat­ki­nje.

Le Pen do 15 man­da­ta

Je­dan je kan­di­dat ro­đen u Ru­an­di, gdje je pre­ži­vio ge­no­cid, usvo­jen je i odras­tao u Fran­cu­skoj, ško­lo­van na ugled­noj Lon­don­skoj ško­li eko­no­mi­je i sa­da sim­bo­li­zi­ra to os­vje­že­nje u fran­cu­skoj po­li­ti­ci ko­je je sa so­bom do­nio 39-go­diš­nji pred­sjed­nik Ma­cron. – Fran­cu­ski bi­ra­či volj­ni su da­ti šan­su Em­ma­nu­elu Ma­cro­nu – ka­že za Fi­nan­ci­al Ti­mes fran­cu­ski po­li­tič­ki znans­tve­nik Bru­no Ca­utres. – Nje­gov iz­bor za pred­sjed­ni­ka po­di­gao je ve­li­ka oče­ki­va­nja, ute­me­lje­na na shva­ća­nju da su se man­da­ti po­s­ljed­njih dvo­je pred­sjed­ni­ka, Ni­co­la­sa Sar­kozyja i Franço­isa Hol­lan­dea, ko­ji su bi­li s raz­li­či­tih stra­na po­li­tič­kog spek­tra i raz­li­či­tih osob­nos­ti, pre­tvo­ri­li u sli­je­pu uli­cu – do­da­je. Ma­ri­ne Le Pen, ra­di­kal­na des­ni­čar­ka ko­ja se u pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji za­la­ga­la za za­tva­ra­nje gra­ni­ca za do­se­lje­ni­ke i iz­la­zak iz euro­zo­ne i Eu­rop­ske uni­je, ima šan­su do­ves­ti svo­ju stran­ku Na­ci­onal­na fron­ta do re­zul­ta­ta od 5 do 15 mjes­ta u Na­ci­onal­noj skup­šti­ni Fran­cu­ske, gdje je NF do­sad imao dva mjes­ta. No, iako bi 15 mjes­ta bi­lo znat­no po­ve­ća­nje u od­no­su na 2, to bi bio slab re­zul­tat ako se uz­me u ob­zir da je Ma­ri­ne Le Pen u dru­gom kru­gu pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra po­dr­ža­lo 10,6 mi­li­ju­na Fran­cu­za. Fran­cu­zi su na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma bi­ra­li europ­sku Fran­cu­sku, a an­ke­te go­vo­re da će u is­tom to­nu nas­ta­vi­ti i u dva kru­ga par­la­men­tar­nih iz­bo­ra.

Sves­tran Pred­sjed­nik Ma­cron za­vr­šio je fi­lo­zo­fi­ju i eko­no­mi­ju, ra­dio je kao ban­kar, a u kam­pa­nji raz­go­va­ra sa svi­ma, od se­lja­ka do aka­de­mi­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.