Zbog kri­ve pro­cje­ne pre­mi­jer­ke Bri­tan­ci će ima­ti “ko­ali­ci­ju ka­osa”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - vanj­ska@ve­cer­nji.net To­mis­lav Kras­nec BRUXELLES

The­re­sa May sa­da ovi­si o sje­ver­no­ir­skoj ul­tra­des­noj De­mo­krat­skoj uni­onis­tič­koj stran­ci ko­ja se pro­ti­vi gej bra­ko­vi­ma, po­ba­ča­ju... U pre­diz­bor­noj kam­pa­nji, bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May pla­ši­la je bi­ra­če tvrd­njom da bi nje­zin su­par­nik, li­der la­bu­ris­ta Je­remy Cor­byn, u slu­ča­ju po­bje­de stvo­rio “ko­ali­ci­ju ka­osa” ko­ju bi či­ni­li “sim­pa­ti­ze­ri te­ro­ris­ta”. Na­kon re­la­tiv­ne iz­bor­ne po­bje­de ko­ja ima okus te­škog po­ra­za, pre­mi­jer­ka May či­ni upra­vo to: stva­ra vlas­ti­tu ver­zi­ju “ko­ali­ci­je ka­osa” u ko­joj nje­zi­na vla­da ovi­si o De­mo­krat­skoj uni­onis­tič­koj stran­ci (DUP) iz Sje­ver­ne Ir­ske, či­ji su os­ni­va­či ne­koć bi­li po­ve­za­ni s pa­ra­voj­nom or­ga­ni­za­ci­jom Ul­s­ter­ski ot­por. U nor­ma­li­za­ci­ji od­no­sa i po­mi­re­nju, ko­je je us­li­je­di­lo u Sje­ver­noj Ir­skoj na­kon skla­pa­nja mi­rov­nog spo­ra­zu­ma na Ve­li­ki pe­tak 1998., DUP se, na­rav­no, odre­kao na­sil­nih me­to­da i pos­tao dio nor­mal­nog de­mo­krat­skog pro­ce­sa, baš kao i nji­ho­vi pro­tiv­ni­ci iz Sinn Fe­ina. No, mno­gi u šu­ro­va­nju Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke The­re­se May i DUP-a vi­de iro­ni­ju s ob­zi­rom na to da je May to­li­ko in­zis­ti­ra­la na te­zi da je Cor­byn u proš­los­ti bio sim­pa­ti­zer te­ro­ris­ta iz IRA-e, a da bi u slu­ča­ju po­bje­de for­mi­rao opas­nu ko­ali­ci­ju sa škot­skim na­ci­ona­lis­ti­ma (ko­ji su, u us­po­red­bi s DUP-om, de­mo­krat­ski uzo­ri­ti i ni po če­mu kon­tro­verz­ni). Na če­lu DUP-a je pred­sjed­ni­ca Ar­le­ne Fos­ter, ko­ja je kao di­je­te za­ma­lo ubi­je­na u na­pa­du IRA-e na škol­ski auto­bus. Pre­mi­jer­ka May, pre­ma sve­mu su­de­ći, ne pla­ni­ra ući u kla­sič­nu ko­ali­ci­ju s DUP-om, ali pla­ni­ra do­go­vo­ri­ti su­rad­nju u ko­joj će joj DUP po­ma­ga­ti da u par­la­men­tu ima nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu. Što će DUP tra­ži­ti za­uz­vrat još ni­je sa­svim jas­no. Ne­ke od stva­ri za ko­je se DUP za­la­že u su­prot­nos­ti su s po­li­ti­kom Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke. Pri­mje­ri­ce, DUP se pro­ti­vi is­tos­pol­nim bra­ko­vi­ma i po­bri­nuo se da Sje­ver­na Ir­ska bu­de je­di­ni dio Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva, gdje tak­vi bra­ko­vi ni­su le­gal­ni. DUP-ov­ci se bo­re i pro­tiv pra­va že­ne na po­ba­čaj. Je­dan DUP-ov zas­tup­nik, Gre­gory Cam­p­bell, za­la­gao se za uvo­đe­nje smrt­ne kaz­ne za ma­sov­ne ubo­ji­ce. Po svim tim pi­ta­nji­ma Kon­zer­va­tiv­na stran­ka ima druk­či­je služ­be­ne sta­vo­ve. Me­đu zas­tup­ni­ci­ma kon­zer­va­ti­va­ca u Wes­t­mins­te­ru sa­da je i 19 ho­mo­sek­su­ala­ca i lez­bij­ki. Pi­ta­nje je ka­ko će se oni sla­ga­ti s DUP-ov­ci­ma. DUP ima bit­no druk­či­ji stav i oko to­ga kak­vu bi gra­ni­cu s Re­pu­bli­kom Ir­skom, dak­le gra­ni­cu s EU na­kon iz­la­ska UK-a iz EU-a, že­lje­li ima­ti. DUP, na­ime, že­li me­ku gra­ni­cu, pre­ko ko­je lju­di i ro­be pre­la­ze bez pu­no pro­ble­ma, a May je do­sad naj­av­lji­va­la “tvr­di Brexit” u

Svi se sa­da pi­ta­ju ka­ko će se 19 gej zas­tup­ni­ka kon­zer­va­ti­va­ca uop­će sla­ga­ti s DUP-ov­ci­ma

ko­jem UK iz­la­zi i iz ca­rin­ske uni­je, što bi do­ve­lo do tvr­de gra­ni­ce iz­me­đu Ir­ske i Sje­ver­ne Ir­ske. Pre­mi­jer­ka May i da­lje pla­ni­ra bi­ti sprem­na za po­če­tak pre­go­vo­ra o iz­la­sku iz EU 19. lip­nja. Os­ta­tak EU po­ru­ču­je joj da je spre­man od­mah za­po­če­ti, no ve­li­ko je pi­ta­nje je li vla­da pre­mi­jer­ke May za­is­ta sprem­na, s ob­zi­rom na ta­ko neo­bič­no skro­je­nu ve­ći­nu u par­la­men­tu s DUP-om te s ob­zi­rom na to da mno­gi po­zi­va­ju pre­mi­jer­ku da pod­ne­se os­tav­ku jer je na iz­bo­ri­ma za­pra­vo po­ra­že­na (iz­gu­bi­la je nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu ko­ju je ima­la). – Že­li­mo pre­go­va­ra­ti br­zo, že­li­mo se dr­ža­ti vre­men­skog ras­po­re­da, i sto­ga u ovom tre­nu ne vi­dim raz­lo­ga da pre­go­vo­ri na poč­nu ka­ko smo se do­go­vo­ri­li – ko­men­ti­ra­la je ju­čer nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel.

Čel­ni­cu DUP-a Ar­le­ne Fos­ter kao di­je­te su uma­lo ubi­li te­ro­ris­ti IRA-e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.