Mr­si­ća nit­ko ni­je po­dr­žao u kan­di­da­tu­ri za še­fa SDP-a

Glav­ni od­bor SDP-a po­t­vr­dio spo­ra­zum s HSS-om, a su­rad­nju s HNS-om na na­ci­onal­noj ra­zi­ni za­bra­nio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja Zna­ko­vi­to je da ni oni ko­ji se ne sma­tra­ju lju­di­ma od po­vje­re­nja Da­vo­ra Ber­nar­di­ća ni­su ju­čer sta­li na Mr­si­će­vu stra­nu Biv­ši član vod­stva SDP-a i ak­tu­al­ni sa­bor­ski zas­tup­nik te stran­ke Mi­ran­do Mr­sić ju­čer je na sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra SDP-a po­zvao ak­tu­al­nog še­fa Da­vo­ra Ber­nar­di­ća da pod­ne­se os­tav­ku te naj­a­vio svo­ju kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka stran­ke. Da ima am­bi­ci­ju i da je spre­man pre­uze­ti SDP, ka­zao je i u in­ter­v­ju u Ve­čer­njem lis­tu objav­lje­nom ju­čer. Nje­go­va kan­di­da­tu­ra na Glav­nom je od­bo­ru na­iš­la na niz kri­ti­ka, što se i oče­ki­va­lo s ob­zi­rom na to da upra­vo ak­tu­al­ni pred­sjed­nik Da­vor Ber­nar­dić go­to­vo pot­pu­no kon­tro­li­ra Glav­ni od­bor.

Tko šte­ti stran­ci?

Me­đu­tim, zna­ko­vi­to je da ni oni ko­ji se ne sma­tra­ju lju­di­ma od po­vje­re­nja Da­vo­ra Ber­nar­di­ća, a ko­ji su bi­li na Glav­nom od­bo­ru, ni­su sta­li na Mr­si­će­vu stra­nu. Po­put biv­šeg mi­nis­tra Bran­ka Gr­či­ća, ko­ji je u svom go­vo­ru po­zvao na je­dins­tvo SDP-a. I iako je šef stran­ke Da­vor Ber­nar­dić za to vri­je­me šu­tio, ne­ki su ju­če­raš­nju sjed­ni­cu vi­dje­li upra­vo kao pr­vu pra­vu po­bje­du no­vog pred­sjed­ni­ka u SDP-u. Ka­ko doz­na­je­mo od su­di­oni­ka sjed­ni­ce, ve­ći­na je šu­tje­la, ali je vi­še čla­no­va Glav­nog od­bo­ra Mr­si­ću pred­ba­ci­lo što je iz­me­đu dva kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra go­vo­rio da stran­ka “gla­vi­nja” te su mu spo­či­nu­ili da upra­vo on ra­dom u SDP-u, od­nos­no mre­žu svo­jih sim­pa­ti­ze­ra. Na skup­šti­nu je sti­glo oko 200 iz­as­la­ni­ka, a vi­đe­na su i ne­ka za­nim­lji­va li­ca iz svi­je­ta po­li­ti­ke, po­put biv­šeg pred­sjed­ni­ka i biv­šeg SDP-ov­ca Ive Jo­si­po­vi­ća, Go­ra­na Be­usa Ric­hem­ber­g­ha, Nan­si Ti­rel­li... – Že­li­mo oku­pi­ti čla­no­ve stra­na­ka li­je­ve pro­ve­ni­jen­ci­je i os­tva­ri­ti su­rad­nju s nev­la­di­nim sek­to­rom. Ni­je nam na­mje­ra raz­bi­ja­ti dru­ge stran­ke ni­ti pre­uzi­ma­ti nji­ho­ve ulo­ge – ka­zao je Os­to­jić. svo­jim jav­nim nas­tu­pi­ma naj­vi­še šte­ti stran­ci. Sam je Mr­sić na­kon sjed­ni­ce no­vi­na­ri­ma ka­zao ka­ko čla­no­vi i gra­đa­ni tra­že pro­mje­ne i zah­ti­je­va­ju da se stran­ka mi­je­nja, ali i ka­ko je oči­to da na Glav­nom od­bo­ru te nji­ho­ve že­lje ni­su na­iš­le na plod­no tlo. – No, šut­nja je za­vr­še­na, gra­đa­ni su svo­je rek­li na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, čla­no­vi ta­ko­đer ka­žu da se tre­ba­mo mi­je­nja­ti. Ja ću nas­ta­vi­ti i da­lje ovo go­vo­ri­ti i oče­ku­jem da će iza me­ne sta­ti svi oni ko­ji že­le da SDP bu­de bo­lji, da pro­mi­je­ni se­be, ali i da pro­mi­je­ni Hr­vat­sku – re­kao je Mr­sić.

Pro­zi­va­li i Mi­lan­ku Opa­čić

No ni­je je­di­no Mr­sić bio pred­met na­pa­da na Glav­nom od­bo­ru. U is­tu­pi­ma se spo­mi­nja­la i Mi­lan­ka Opa­čić. Pre­ma na­šim iz­vo­ri­ma i pot­pred­sjed­nik stran­ke Zlat­ko Ko­ma­di­na spo­me­nuo ju je u svom iz­la­ga­nju. Nje­mu su po­seb­no za­sme­ta­le nje­zi­ne iz­ja­ve zad­njih da­na da je SDP po­tje­rao HNS u kri­lo HDZ-a i pri­je ne­go su se za to od­lu­či­li. Ina­če, na Glav­nom od­bo­ru Ber­nar­dić je do­bio pot­po­ru za spo­ra­zum s HSS-om, od­nos­no za za­jed­nič­ki nas­tup na no­vim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ka­da god oni bu­du. Pre­ma is­tom spo­ra­zu­mu, HSS će na za­jed­nič­kim lis­ta­ma ima­ti šest “si­gur­nih” mjes­ta za Sa­bor, što je jed­no vi­še ne­go što su do­bi­li od biv­šeg še­fa SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća pri­je po­s­ljed­njih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Is­to­dob­no je ut­vr­đe­no da je HNS pre­kr­šio ko­ali­cij­ski spo­ra­zum sa SDP-om te je do­ne­se­na od­lu­ka da ne­ma su­rad­nje s tom stran­kom, na dr­žav­noj ra­zi­ni, do dalj­nje­ga. Uoči sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra sas­ta­lo se i Pred­sjed­niš­tvo stran­ke; na nje­mu je od­lu­če­no da će se odr­ža­ti po­seb­na te­mat­ska sjed­ni­ca na ko­joj će se raz­go­va­ra­ti o lo­kal­nim iz­bo­ri­ma te je do­go­vo­re­no i da se na­pra­vi du­bin­ska ana­li­za lo­kal­nih iz­bo­ra ka­ko bi se vi­dje­lo u če­mu se gri­je­ši i što tre­ba po­pra­vi­ti. Ber­nar­dić je ju­čer na po­čet­ku Glav­nog od­bo­ra ka­zao da je, una­toč fi­nan­cij­skim pro­ble­mi­ma, uz pu­no ma­nje sred­sta­va os­tva­ren re­zul­tat ko­ji ni­je fan­tas­ti­čan, ali ko­ji ni­je to­li­ko loš. – Ima­mo ne­što vi­še gra­do­na­čel­ni­ka i na­čel­ni­ka i ima­mo raz­lo­ga za op­ti­mi­zam – vje­ru­je Ber­nar­dić. Ka­zao je i ka­ko je u ovom tre­nut­ku SDP je­di­na čis­ta i jas­na al­ter­na­ti­va u Hr­vat­skoj, je­di­na sna­ga ko­ja Hr­vat­sku mo­že mi­je­nja­ti. – Že­lja nam je da u mo­ral­noj ka­lju­ži u ko­joj se na­ša zem­lja na­la­zi, zbog po­li­tič­ke tr­go­vi­ne ne­vi­đe­nih raz­mje­ra, bor­be za fo­te­lje, vlas­ti zbog vlas­ti, po­ka­že­mo da Hr­vat­ska mo­že bi­ti druk­či­ja, da mo­že bi­ti pris­toj­na, ra­diš­na, po­šte­na i us­pješ­na zem­lja – po­ru­čio je Ber­nar­dić.

GORDAN JANDROKOVIĆ: Iz­me­đu HDZ-a i HNS-a pos­to­je raz­li­ke, ali za gra­đa­ne je važ­ni­ja sta­bil­nost. Ov­dje se ra­di o kva­li­tet­no pri­prem­lje­noj su­rad­nji, na zdra­vim no­ga­ma

Ne­ki su ju­če­raš­nju sjed­ni­cu Glav­nog od­bo­ra vi­dje­li i kao pr­vu Ber­nar­di­će­vu po­bje­du u SDP-u ot­ka­ko je šef

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.