VEĆ 4 GO­DI­NE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: IVICA BETI Sni­mio: VJERAN ŽGANEC ROGULJA

Mo­gu li HDZ i HNS, ona­ko ru­ku pod ru­ku, za­jed­no vo­di­ti dr­ža­vu, pi­ta­nje je ko­je ovih da­na tre­se Hr­vat­sku. Ono što su ne­ki pro­tek­lih da­na na­zi­va­li na­ka­rad­nom, “fran­ken­štaj­n­skom” kom­bi­na­ci­jom, u jed­nom gra­du na sje­ve­ru Hr­vat­ske od­lič­no funk­ci­oni­ra, i to već če­ti­ri go­di­ne. HDZ i HNS u Mur­skom Sre­diš­ću u Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji upra­vo su za­po­če­li no­vu če­tve­ro­go­diš­nju sret­nu ve­zu. – Po­če­li smo su­ra­đi­va­ti 2013., kad sam po­čeo raz­miš­lja­ti o kan­di­da­tu­ri za gra­do­na­čel­ni­ka i stva­rao si ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal s lju­di­ma ko­je poz­na­jem i s ko­ji­ma bih mo­gao pro­vo­di­ti za­jed­nič­ke pro­jek­te. Kad sam u pr­vom kru­gu do­bio iz­bo­re, po­ve­zao sam se s HNS-om, ko­ji je ta­da išao sa sa­mos­tal­nom lis­tom. Pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne do­bro smo su­ra­đi­va­li, što se i vi­di po odra­đe­nim i za­po­če­tim pro­jek­ti­ma. Za­vr­ša­va se Cen­tar za kul­tu­ru, obav­lje­na je sa­na­ci­ja od­la­ga­li­šta ot­pa­da Hras­tin­ka, u Pek­le­ni­ci je na­kon 20 go­di­na ob­nov­lje­na uli­ca, što smo za­jed­no ri­je­ši­li ko­le­gi­ca Iva­na Mal­ta­rić iz HNS-a i mi iz HDZ-a. Ona je iz pri­grad­skog na­se­lja Pek­le­ni­ce u ko­jem je i pred­sjed­ni­ca Mjes­nog od­bo­ra, na­rav­no uz po­dr­šku HDZ-a. Zbog sve­ga što smo odra­di­li i što još pla­ni­ra­mo, na proš­le smo iz­bo­re iz­aš­li sa za­jed­nič­kom lis­tom na ko­joj su još i HSLS i HDS, i osvo­ji­li pre­ko 50 pos­to gla­so­va – na­po­mi­nje HDZ-ov gra­do­na­čel­nik Dra­žen Sr­pak (51).

Go­vo­ri­li su: Pa kaj ti je

Su­rad­nju s HDZ-om pri­je če­ti­ri go­di­ne, uklju­ču­je se u raz­go­vor HNS-ov­ka Iva­na Mal­ta­rić (36), ni­su svi pri­hva­ti­li do­bro. – Go­vo­ri­li su mi “pa kaj ti je?”, “kak mo­žeš s HDZ-om”, da to ni­je nor­mal­no... Ali na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci, kad smo po­če­li pro­vo­di­ti za­cr­ta­ne pro­jek­te, svi su utih­nu­li. Sad uoči po­s­ljed­njih iz­bo­ra rek­li su mi da i ne po­miš­ljam ići s ne­kim dru­gim – smi­je se ta od­go­ji­te­lji­ca, ko­ja je u proš­lom man­da­tu bi­la pot­pred­sjed­ni­ca Grad­skog vi­je­ća, a to je mjes­to če­ka i sa­da. Ima­la je, ot­kri­va, po­nu­du iz SDP-a da bu­de za­mje­ni­ca nji­ho­vu kan­di­da­tu za gra­do­na­čel­ni­ka Ma­ri­ju Ne­re­ru, ali od­bi­la je po­nu­du. Na iz­bo­ri­ma 2013. Sr­pak joj je po­nu­dio da bu­de za­mje­ni­ca nje­mu, no vrh HNS-a to joj je za­bra­nio. – Ves­na Pu­sić to je sto­pi­ra­la. Ko­ali­ci­ju još da, ali da se kan­di­di­ram za za­mje­ni­cu HDZ-ova gra­do­na­čel­ni­ka, to ne. Sad nam je pak Ivan Vr­do­ljak re­kao da je to lo­kal­na ra­zi­na, pa da sa­mi iz­a­be­re­mo lju­de s ko­ji­ma mo­že­mo su­ra­đi­va­ti i funk­ci­oni­ra­ti. Dok vam net­ko u Za­gre­bu kro­ji, a vi mo­ra­te ra­di­ti ta­ko, to je pro­blem, a kad ti ve­le da si sam slo­žiš ka­ko mis­liš da je naj­bo­lje, to je on­da pr­va li­ga! – ka­že I. Mal­ta­rić, ko­ja je i še­fi­ca grad­skog ogran­ka HNS-a. Vi­dje­li su, do­da­je, da Sr­pak ima do­bre pro­jek­te ko­ji grad mo­gu po­vu­ći na­pri­jed. Va­ga­li su i od­lu­či­li se za su­rad­nju s HDZ-om, iako su do ta­da uvi­jek iš­li sa SDP-om. – Za­do­volj­ni smo, vo­di se bri­ga o rav­no­mjer­nom ra­zvo­ju svih na­se­lja i za­jed­no do­no­si­mo sve od­lu­ke. Za ovaj man­dat uop­će ni­je bi­lo dvoj­be što će­mo i s ki­me. Ni­sam gle­da­la na fo­te­lju, že­li­mo do­vr­ši­ti pro­jek­te ko­je smo za­po­če­li. Bi­ra­li smo u bi­ti čo­vje­ka, ni­smo bi­ra­li stran­ku. Ni­smo iš­li s HDZ-om jer že­li­mo s HDZ-om, ne­go pr­vens­tve­no s Dra­že­nom Sr­pa­kom. Mi se ne mi­je­ša­mo u vi­so­ku po­li­ti­ku – is­ti­če. Još dvo­ji ka­ko će su­rad­nja dvi­ju stra­na­ka na dr­žav­noj ra­zi­ni funk­ci­oni­ra­ti. Jav­nost je, vi­di to, po­di­je­lje­na. – Tre­bat će lju­di­ma vre­me­na, dok pro­jek­ti ne kre­nu i dok ne vi­de da se ra­di. Ta­da će bi­ti mir. Lju­di su ov­dje tak­vi da pu­no de­la­ju i ne za­ni­ma ih pre­vi­še vi­so­ka po­li­ti­ka – ve­li. U pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne pro­ve­li su u Gra­du pro­jek­te te­ške 25 mi­li­ju­na ku­na. Po­nos­ni su i što su u gra­du otvo­re­ne is­pos­ta­ve HZZO-a i HZMO-a te šal­ter MUP-a za osob­ne i pu­tov­ni­ce. – Ni­smo raz­go­va­ra­li i ras­prav­lja­li o svje­to­na­zo­ri­ma, ne­go o to­me što gra­du tre­ba. Oni ko­ji is­pred sve­ga stav­lja­ju svje­to­na­zor­ska pi­ta­nja, ne vu­ku ko­la u pra­vu stra­nu. Ima pu­no važ­ni­jih pro­ble­ma. I dra­gom Bo­gu i vrag idu već na živ­ce par­ti­za­ni i us­ta­še. Ma daj­te – naj­te vi­še s to­me, pa kaj vam je? – uz­vra­ća Sr­pak oni­ma ko­ji po­ten­ci­ra­ju ide­olo­ške te­me.

Ne­ma vi­še rud­ni­ka

- Do­pa­da mi se ja­ko to kak se pa­zi na red i čis­to­ću. Vi­dim da se u po­s­ljed­njih če­ti­ri, pet go­di­na Mur­sko Sre­diš­će ja­ko li­je­po ra­zvi­ja, a dva­de­set go­di­na pri­je to­ga ni­je se na­pra­vi­lo sko­ro ništ. A kad se sa­mo sje­tim kak je ovaj kraj iz­gle­dao pri­je 60, 70 go­di­na! Si­ro­maš­tvo i te­žak ru­dar­ski kruh – ka­že Fra­njo Bog­dan (80), naj­sta­ri­ji ži­vu­ći ru­dar iz pri­grad­skog na­se­lja Hla­pi­či­ne. Ne­kad je go­to­vo sva­ka dru­ga obi­telj ima­la ne­kog u ok­ni­ma. Pre­ži­vio je sta­ri­na Fra­njo naj­te­žu ru­dar­sku ne­sre­ću ko­ja je u no­ći s 8. na 9. stu­de­nog 1961. go­di­na po­go­di­la me­đi­mur­ski kraj. U ja­mi “3. maj”, iz­me­đu 14. i 15. eta­že, buk­nuo je po­žar, po­gi­nu­lo je de­set nje­go­vih ko­le­ga, a ti­je­lo jed­nog od njih os­ta­lo je za­uvi­jek za­tr­pa­no. De­se­tak go­di­na pos­li­je dr­žav­na kom­pa­ni­ja Me­đi­mur­ski ug­lje­no­ko­pi, ko­ja je u naj­bo­ljim da­ni­ma ima­la i do 1700 za­pos­le­nih, za­pe­ča­ti­la je i po­s­ljed­nje ok­no. Svi­jet se okre­nuo naf­ti. Za “Ser­jan­ča­ne” bio je to ve­lik šok. Mno­gi su kruh, pa i Fra­njo, po­tra­ži­li u su­sjed­noj Slo­ve­ni­ji ili Aus­tri­ji, a on­da je po­čet­kom 90-ih us­li­je­di­la još ve­ća kri­za. Ju­gos­la­vi­ja se ras­pa­la, nas­ta­le su no­ve dr­ža­ve, a oko 700 rad­ni­ka iz Mur­skog Sre­di-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.