Zlat­ko Ma­rić

Mo­gao bih na­pi­sa­ti če­ti­ri knji­ge o pos­lo­va­nju u Hr­vat­skoj u po­s­ljed­njih 20 go­di­na. Bi­lo je opas­nih tre­nu­ta­ka i pri­jet­nji, ali to je ta­ko čim ra­di­te s oruž­jem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SOKOL MA­RIĆ IMA VI­ŠE OD TRI TI­SU­ĆE ZA­POS­LE­NIH I GO­DIŠ­NJI PROMET VEĆI OD 300 MI­LI­JU­NA KU­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.