Pos­ta­ni ka­pe­tan, pre­uz­mi flo­tu i osvo­ji ci­je­lu ga­lak­si­ju Ge­mi­ni!

ISPROBALI SMO Star­po­int Ge­mi­ni War­lor­ds, hit vi­de­oigru hr­vat­skog ga­ming stu­di­ja LGM Ga­mes

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: DANIJEL LIJOVIĆ

Hr­vat­ska sve­mir­ska igra in­s­pi­ri­ra­na Star Tre­kom do­bi­la je no­vo iz­da­nje i omo­gu­ći­la igra­či­ma uživ­lja­va­nje u ulo­gu voj­nog vo­đe ili di­plo­ma­ta Ula­zim u Ci­bo­nin to­ranj i od­mah se su­oča­vam s osi­gu­ra­njem ko­je dje­lu­je po­ma­lo ner­voz­no. Tu je sva­ki dan no­vi­nar­ska op­sa­da zbog bur­ne si­tu­aci­je s Agrokorom. No, Ve­čer­nja­ko­va eki­pa ovaj put ni­je doš­la zbog An­te Ram­lja­ka, ne­go ga­lak­si­je Ge­mi­ni ko­ja se stva­ra na pe­tom ka­tu tor­nja. Tu je dom do­ma­ćeg stu­di­ja za iz­ra­du vi­de­oiga­ra LGM Ga­mes od­nos­no tvrt­ke In­ter­co­ro­na. Nji­ho­va po­pu­lar­na sve­mir­ska igra vi­so­ke pro­duk­ci­je Star­po­int Ge­mi­ni do­ži­vje­la je pot­kraj svib­nja tre­će i do­sad naj­zah­tjev­ni­je iz­da­nje – War­lor­ds. A Ve­čer­nji list do­bio je pri­li­ku uži­vo is­pro­ba­ti ka­ko je to pos­ta­ti ka­pe­tan sve­mir­skog bro­da i na­ći se u slo­je­vi­toj voj­no-di­plo­mat­skoj pri­či. Ri­ječ je o spo­ju žan­ro­va pa je ne­ka­ko naj­pre­ciz­ni­je igru opi­sa­ti kao tak­tič­ku si­mu­la­ci­ju i 4X stra­te­gi­ju. Mo­že­te i skup­lja­ti re­sur­se, gra­di­ti bro­do­ve, stva­ra­ti flo­te i sla­ti ih u mi­si­je, a i uži­vje­ti se u rad­nju, pre­uze­ti za­po­vjed­niš­tvo i ak­tiv­no vo­di­ti ak­ci­je. Iako ve­ći­na igra­ča od­lu­či bi­ti “bad guy” i kre­nu­ti u ak­ci­ju osva­ja­nja sve­mi­ra, ova igra bi mo­gla bi­ti i od­lič­na si­mu­la­ci­ja i vjež­ba­li­šte za sve ko­ji tra­že ka­ri­je­ru u – di­plo­ma­ci­ji. – Ako ideš igra­ti po pri­či, pri­pad­nik si So­la­ri Con­cor­dea, a to su iz­bje­gli­ce iz ze­malj­skog sus­ta­va. Na­se­lje­ni pla­ne­ti u Ge­mi­ni svi­je­tu vas ne vo­le jer vas sum­nji­če da že­li­te stva­ra­ti no­vo car­stvo. Ako ideš što pri­je iz­gra­di­ti voj­sku i bi­ti agre­si­van, svi će se os­ta­li udru­ži­ti pro­tiv te­be. Mo­žeš iz­a­bra­ti di­plo­mat­ski put. Ta­da ti je te­že na po­čet­ku, ali mo­žeš lak­še dje­lo­va­ti i kas­ni­je ti je lak­še jer si u bo­ljoj po­zi­ci­ji kad stvo­riš sa­ve­ze, a ni­si bio na­pa­dan jer ni­si gra­dio flo­te – upu­ću­je nas u Ge­mi­ni svi­jet Ma­rio Mi­ho­ko­vić, di­rek­tor LGM Ga­me­sa, ko­ji je s bra­ćom To­mis­la­vom i Da­ni­je­lom od ure­da u kom­bi­ju stvo­rio ugled­nu ga­ming tvrt­ku i la­ni se use­lio u ve­li­ki ured kod Ci­bo­ne.

Je­dan pro­tiv svih

Igru za­po­či­njem kre­ira­njem svog li­ka. War­lor­ds igra sa­mo je­dan igrač i ni­je umre­žen s dru­gim onli­ne igra­či­ma, ne­go je ci­je­la priča ra­zvi­je­na u bo­ga­toj si­mu­la­ci­ji s ci­je­lim ni­zom mo­gu­ćih ras­ple­ta. Di­zajn i raz­no­li­kost bro­do­va su fan­tas­tič­ni. Ta­ko­đer, igra­či će do­bi­ti mo­guć­nost mi­je­nja­nja iz­gle­da svo­jih bro­do­va u le­gen­dar­ne di­zaj­ne poz­na­tih bo­do­va iz Star Trek i Star Wars svi­je­ta! Kao po­čet­ni­ku, naj­za­bav­ni­ji dio mi je uprav­lja­nje bro­dom (iako za to tre­ba i ma­lo tre­ni­ra­nja) kroz sve­mir i pu­ca­nje na dru­ge bro­do­ve, iako ni­sam si­gu­ran je li se ra­di­lo o pri­ja­telj­skim ili ne­pri­ja­telj­skim je­di­ni­ca­ma...

Za raz­li­ku od kla­sič­nih stra­te­gi­ja, ov­dje osim što ša­lje­te flo­tu u bor­bu, mo­že­te i ak­tiv­no pre­uze­ti ak­ci­ju. Sve bro­do­ve mo­že­te ko­or­di­ni­ra­ti, ali i sa­mi se bo­ri­ti. Ili, pak, ve­li­kim bro­do­vi­ma mo­že­te za­da­ti na­red­be, a ma­njim bro­dom oti­ći u taj­nu mi­si­ju... No­va je stvar što War­lor­ds igra omo­gu­ću­je igra­ču uprav­lja­nje i glo­bal­nim re­sur­si­ma. To se os­tva­ru­je di­plo­ma­ci­jom, od­nos­no skla­pa­njem tr­go­vin­skih ugo­vo­ra. A bro­do­ve se mo­že gra­di­ti vlas­ti­tim ili dr­žav­nim nov­cem. Onaj tko sku­pi bo­ga­te re­sur­se i ve­li­ku flo­tu do­bi­va pris­tup ul­ti­ma­tiv­nom sve­mir­skom oruž­ju – go­le­mom moć­nom bro­du Proxi­ma.

Do­bre re­ak­ci­je

Re­ak­ci­je igra­ča su za­sad ja­ko do­bre: – Dio igra­ča ne shva­ti od­mah da mo­že pri­je­ći u iz­rav­ni na­čin uprav­lja­nja. To im ne mo­že­mo od­mah u star­tu igra­nja da­ti jer se no­vi igra­či ne­će sna­ći. Ali ka­da ot­kri­ju, iz­ne­na­de se. Ocje­ne su od­lič­ne, pro­sjek je 8/10, a re­ak­ci­je igra­ča su još bo­lje. Za­nim­lji­vo je da su na­ma ocje­ne na­kon obja­ve po­če­le ras­ti, a uobi­ča­je­no je da poč­nu pa­da­ti ka­da se broj­ni lju­di ko­ji su non-co­re fa­no­vi poč­nu uklju­či­va­ti u igru. Sa­da ima­mo ukup­no oko 45.000 igra­ča War­lor­d­sa, a igru na wi­s­hlis­ti ima oko 150.000 lju­di. Za sa­da smo re­la­tiv­no za­do­volj­ni a naj­a­ve su i pu­no bo­lje za da­lje – ot­kri­va nam Mi­ho­ko­vić. Proš­la igra Star­po­int Ge­mi­ni 2, za­ču­do, bo­lje se pro­da­va­la u Ira­ku ne­go u Hr­vat­skoj (vje­ro­jat­no zbog ame­rič­kih voj­ni­ka), a ovaj put je na tre­će mjes­to po pro­da­ji iz­bi­la – Ki­na. – To je za­nim­lji­vo jer ni­smo imali ni­kak­ve pro­mo­ci­ju u Ki­ni. To nas je po­tak­nu­lo da kre­ne­mo u hit­nu iz­ra­du ki­ne­ske lo­ka­li­za­ci­je. Sa­da su u iz­ra­di do­dat­ne lo­ka­li­za­ci­je na ki­ne­ski, ja­pan­ski, ru­ski, a mo­gu­će su i na fran­cu­ski i por­tu­gal­ski... Ova igra ide­al­na je za sve lju­bi­te­lje SF žan­ra, pogotovo za one ko­ji vo­le sve­mir­ske bro­do­ve. Kre­ni­mo u po­tra­gu za Proxi­mom...

Za­gre­bač­ki stu­dio kre­irao je hi­brid­nu igru ko­ja je spoj tak­tič­ke si­mu­la­ci­je i 4X stra­te­gi­je. Ta­ko je stvo­rio do­da­nu vri­jed­nost za igra­če

O oz­bilj­nos­ti pro­jek­ta go­vo­ri i po­da­tak da je ra­zvoj igre tra­jao go­to­vo dvi­je i pol go­di­ne. A pri­hva­će­no je pu­no su­ges­ti­ja igra­ča MA­RIO MI­HO­KO­VIĆ Od kuć­nog ure­da Ma­rio je sa svo­jom bra­ćom iz­gra­dio ugled­ni stu­dio i use­lio se u Ci­bo­nin to­ranj gdje stal­no ši­ri svoj pros­tor

Za­po­vjed­ni­ci ko­ji us­pi­je pri­ku­pi­ti pu­no re­sur­sa us­pi­je­va­ju iz­gra­di­ti ul­ti­ma­tiv­no sve­mir­sko oruž­je me­ga sve­mir­ski brod Proxi­mu I u Hr­vat­skoj ras­te pro­da­ja, ali je za­nim­lji­vo da se igra vi­še pro­da­je u Ira­ku ne­go kod nas! Vje­ro­jat­no za­to što je ri­ječ o ame­rič­kim voj­ni­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.