Bi­ti zvjez­da­ni ka­pe­tan ni­je ta­ko la­ko! Mo­žda da po­ku­ša­te di­plo­ma­ci­jom...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Star­po­int Ge­mi­ni War­lor­ds uz­bud­lji­va je igra vr­hun­ske pro­duk­ci­je. Ima­te mo­guć­nost za­po­vi­je­da­ti ci­je­lim ni­zom im­pre­siv­nih sve­mir­skih bro­do­va. Za no­ve igra­če pre­po­ru­ču­jem pr­vo uvjež­ba­va­nje uprav­lja­nja bro­dom i pra­će­nja mi­si­ja. Mo­že­te bi­ra­ti iz­me­đu voj­ne i agre­siv­ne tak­ti­ke ili dje­lo­va­ti di­plo­mat­skim pu­tem pa spo­ri­jim tem­pom ja­ča­ti utje­caj...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.