LG pred­sta­vio no­ve OLED uz­da­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

LG je u Hr­vat­skoj pred­sta­vio no­ve mo­de­le svo­jih OLED te­le­vi­zo­ra. Tu su LG-evi OLED-i pre­dvo­đe­ni 77/65-in­č­nim va­ri­jan­ta­ma mo­de­la iz se­ri­je LG SIGNATURE te tri mo­de­la OLED TV-a s di­ja­go­na­la­ma zas­lo­na od 65/55 in­ča. Pra­va zvi­jez­da je W7 či­ji se OLED pa­nel deb­lji­ne sve­ga 2,57 mm pos­tav­lja na zid po­put sli­ke ili ogle­da­la, a ko­šta 79.999 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.