YAC – za upoz­na­va­nje i dru­že­nje bez in­ter­ne­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (T. Ivan­čić)

YAC je apli­ka­ci­ja na­mi­je­nje­na svi­ma ko­ji že­le upoz­na­ti ne­ko­ga i dru­ži­ti se u stvar­nom svi­je­tu. Pro­izvod je star­tu­pa For­m­di­git sa sje­di­štem u Lon­do­nu Apli­ka­ci­ja YAC, mo­žda zvu­či pa­ra­dok­sal­no bu­du­ći da je mo­ra­te ski­nu­ti iz onli­ne tr­go­vi­ne i ima­ti je na svom pa­met­nom te­le­fo­nu, po­ku­ša­va po­tak­nu­ti ko­ris­ni­ke da se dru­že u stvar­nom ži­vo­tu. – Da, cilj nam je da apli­ka­ci­ja po­kre­ne of­fli­ne dru­že­nje, da se lju­di mak­nu s in­ter­ne­ta i po­nov­no se poč­nu dru­ži­ti u “pra­vom”, fi­zič­kom svi­je­tu – ka­zu­ju to bra­ća Alen i Aleš Živ­ko­vić, os­ni­va­či star­tu­pa For­m­di­git u Lon­do­nu ko­ji su i osmis­li­li apli­ka­ci­ju. Usko­ro YAC apli­ka­ci­ju pla­ni­ra­ju pro­mo­vi­ra­ti upra­vo u Hr­vat­skoj, a za­mis­li­li su da po­če­tak te kam­pa­nje bu­de na Zr­ću, Hva­ru... i os­ta­lim in mjes­ti­ma gdje ima naj­vi­še mla­dih. – Na­ša apli­ka­ci­ja pro­mo­vi­ra dru­že­nje. Omo­gu­ću­je da vi­di­te i pre­poz­na­te dru­ge oso­be želj­ne dru­že­nja, a ko­je se na­la­ze upra­vo u va­šoj bli­zi­ni, ka­zu­je vam tko jest za dru­že­nje i ujed­no vam go­vo­ri jes­te li i vi pri­mi­je­će­ni te na taj na­čin i olak­ša­va upoz­na­va­nje – ka­že Alen. – Apli­ka­ci­ja je svo­je­vr­s­ni “pro­bi­jač le­da” ili ini­ci­ja­tor – tvr­de kre­ato­ri te do­da­ju da je pri­mje­njiv i kod pos­lov­nja­ka za stva­ra­nje ve­za i kon­ta­ka­ta, kao i za sve one ko­ji vo­le pu­to­va­ti i po­ho­di­ti fes­ti­va­le. Upra­vo na tak­vim do­ga­đa­nji­ma omo­gu­ća­va im da pre­poz­na­ju one ko­ji se že­le dru­ži­ti i s nji­ma os­tva­re kon­takt. Apli­ka­ci­ja ima ugra­đe­ne fe­atu­re po­put ocje­ne utje­ca­ja, dak­le, po­ka­zu­je ra­zi­nu že­lje za dru­že­njem upra­vo s tom oso­bom, a ocje­nju­ju vas u tre­nut­ku ka­da vas vi­de. A tu je i ti­me lap­se – tko je sve bio na lo­ka­ci­ji u po­s­ljed­nja 24 sa­ta. Ta­ko mo­že­te, pri­mje­ri­ce, zna­ti tko je bio u ka­fi­ću u ko­jem sje­di­te u zad­nja 24 sa­ta – po­jaš­nja­va Alen. Do­dat­na vri­jed­nost apli­ka­ci­je je to da ne mo­ra­te bi­ti ci­je­lo vri­je­me na in­ter­ne­tu te i vas po­ve­zu­je i na mjes­ti­ma gdje sig­nal i ni­je to­li­ko do­bar jer pos­to­ji mo­guć­nost pi­er-to-pi­er ve­ze, od­nos­no po­ve­zu­je one ko­ji se na­la­ze na is­tom mjes­tu od­nos­no vr­lo bli­zu jed­ni dru­gi­ma. Apli­ka­ci­ja, na­ime, pr­vo po­ka­zu­je lju­de ko­ji su u ne­po­sred­noj bli­zi­ni, a tek po­tom one ko­ji su iz­van do­se­ga, po­jaš­nja­va Alen. Lju­de ko­ji se na­la­ze bli­zu po­ka­zu­je bez za­kaš­nje­nja, što apli­ka­ci­ji da­je po­seb­nu vri­jed­nost bu­du­ći da je skra­će­no vri­je­me sin­kro­ni­za­ci­je, a to, vje­ru­ju kre­ato­ri, os­ta­le apli­ka­ci­je ne­ma­ju. Ina­če, apli­ka­ci­ja je jed­nos­tav­na, po­treb­na je tek re­gis­tra­ci­ja i, na­rav­no, ko­ris­ti se in­ter­net, no ka­da to ni­je mo­gu­će, uve­zu­je mo­bi­te­le di­rek­t­no, ako to že­li­te. Apli­ka­ci­ja je bes­plat­na i os­tat će, ka­žu kre­ato­ri. Sa­da su u fa­zi pred­lan­si­ra­nja, a ta­da će, za po­če­tak, pro­vje­ri­ti ka­ko ko­ris­ni­ci re­agi­ra­ju i ka­ko ga ko­ris­te te će raz­ra­di­ti dalj­nje pla­no­ve i no­ve zna­čaj­ke. Plan je pred­sta­vi­ti apli­ka­ci­ju na hr­vat­skoj oba­li ovo­ga lje­ta. Sto­ga, is­pro­baj­te, ski­ni­te YAC i dru­ži­te se, po­zi­va Alen.

Apli­ka­ci­ju je za sa­da mo­gu­će ski­nu­ti za iOS, a usko­ro sti­že i za An­dro­id

YAC apli­ka­ci­ja za dru­že­nje i ka­da in­ter­net ni­je u do­se­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.