ORONULA I GRANDIOZNA BALKANSKA METROPOLA

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Već pr­vi pri­zo­ri ka­da sle­ti u Zrač­nu lu­ku Hen­ri Co­an­dă put­ni­ku ko­ji pr­vi put do­la­zi u Bu­ku­rešt na­go­vješ­ću­ju jed­no po­pri­lič­no neo­bič­no is­kus­tvo do­živ­lja­ja tog gra­da. Ae­ro­drom­ska zgra­da iz­gra­đe­na je u do­ba ko­mu­niz­ma i vla­da­vi­ne dik­ta­to­ra Ni­co­la­ea Ce­auşes­cua, a do­gra­đe­na u pos­t­ko­mu­nis­tič­ko do­ba s ta­ko­đer ne baš re­pre­zen­ta­tiv­nom ar­hi­tek­tu­rom. Tak­ve pri­zo­re pru­ža i ci­je­li grad ko­ji ima­te do­volj­no vre­me­na pro­ma­tra­ti iz auto­bu­sa dok se vo­zi­te od aero­dro­ma do cen­tra jer su pro­met­ne gu­žve ogrom­ne u bi­lo ko­je do­ba da­na. Na rub­nim di­je­lo­vi­ma gra­da Bu­ku­rešt iz­gle­da kao i ae­ro­drom­ska zgra­da, iz­mi­je­ša­na je ko­mu­nis­tič­ka i jef­ti­na ka­pi­ta­lis­tič­ka ar­hi­tek­tu­ra. No, do­la­skom u cen­tar gra­da, otva­ra se no­va di­men­zi­ja tog ve­le­gra­da ko­ji je kao i ci­je­la Ru­munj­ska u jed­nom di­je­lu svo­je po­vi­jes­ti bio pod utje­ca­jem Fran­cu­ske. Ta­ko, dok ho­da­te po cen­tru, u jed­nom tre­nut­ku ima­te osje­ćaj kao da ste u Pa­ri­zu, do­du­še u ne­koj nje­go­voj oro­nu­loj va­ri­jan­ti jer su mno­ge zgra­de iz­gra­đe­ne u to vri­je­me dos­ta za­pu­šte­ne i neo­dr­ža­va­ne. No is­pod tih tuž­nih fa­sa­da ipak se na­zi­re nji­hov ne­ka­daš­nji sjaj. Za­to Bu­ku­rešt i zo­vu Pa­riz Is­to­ka. No kad skre­ne­te u slje­de­ću uli­cu, vi­še nis­te u Pa­ri­zu, ne­go ima­te do­jam da ste odjed­nom ne­ka­ko doš­li u Is­toč­ni Ber­lin. Zgra­du­ri­ne iz­gra­đe­ne u ko­mu­nis­tič­kom sti­lu na­dvi­ju se nad vas, ši­ro­ke ave­ni­je po­ja­ča­va­ju do­jam ko­li­ko je Ce­auşes­cu pa­tio od gran­di­oz­nos­ti. To­me je naj­bo­lji do­kaz zgra­da ru­munj­skog par­la­men­ta ko­ja je jedna od naj­ve­ćih zgra­da na svi­je­tu po po­vr­ši­ni. Kad iz­a­đe­te iz Is­toč­nog Ber­li­na, iza slje­de­ćeg ugla do­če­ka vas Be­ograd, a uli­ca na­kon to­ga pru­ža vam pri­zo­re Pri­šti­ne. No Bu­ku­rešt ni­je sa­mo oro­nuo, on je i ja­ko ze­len grad. Ze­le­nih po­vr­ši­na i par­ko­va ima ja­ko pu­no, dr­ve­će u ne­kim slu­ča­je­vi­ma je do­bro­doš­lo jer zak­la­nja ofu­ca­ne fa­sa­de zgra­da. A po­pri­li­čan dio tih fa­sa­da zak­lo­njen je i ogrom­nim rek­la­ma­ma na nji­ma. To ni­su rek­la­me na ske­la­ma ko­je su pos­tav­lje­ne ka­ko bi se ob­no­vi­la fa­sa­da. To su rek­la­me pos­tav­lje­ne di­rek­t­no na pro­če­lje zgra­da či­ji su sta­nov­ni­ci pris­ta­li ži­vje­ti iza njih i ne ima­ti po­gled s pro­zo­ra ka­ko bi ne­što za­ra­di­li. Ka­otič­ne grad­ske pro­met­ni­ce za­tr­pa­ne su vo­zi­li­ma, čes­to ne­pro­pis­no par­ki­ra­ni­ma. Iz­mje­nju­ju se na nji­ma luk­suz­ni te­ren­ci i 20-30 go­di­na sta­re Da­ci­je. To je Bu­ku­rešt, balkanska metropola u ko­joj su se su­da­ri­le ko­mu­nis­tič­ka proš­lost i ka­pi­ta­lis­tič­ka sa­daš­njost.

Bu­ku­rešt – grad u ko­jem ne zna­te jes­te li u Pa­ri­zu, Is­toč­nom Ber­li­nu, Be­ogra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.