„Apo­ka­lip­so“do­bio na 20. go­diš­nji­cu luk­suz­no re­iz­da­nje, ka­ko se to ra­di i u svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ako je ne­ki do­ma­ći al­bum zas­lu­žio ob­ljet­nič­ko re­iz­da­nje i cje­lo­vi­tu „re­pri­zu“, te in­te­gral­no iz­vo­đe­nje na sce­ni, on­da je to „Apo­ka­lip­so“Dar­ka Run­de­ka. Snim­ljen i objav­ljen 1997., na dva­de­se­tu go­diš­nji­cu upra­vo je do­bio pri­mje­re­nu za­do­volj­šti­nu tros­tru­kim CD box se­tom i dvos­tru­kim vi­ni­lom. Slič­no kao ne­dav­no re­iz­da­nje al­bu­ma „Vri­je­me je da se kre­ne“Maj­ki, „Apo­ka­lip­so“je du­šu dao za po­nov­no stav­lja­nje u po­gon. Ne sa­mo zbog zna­ča­ja i vri­jed­nos­ti al­bu­ma ne­go i po­zi­ci­je ko­ju ima u do­ma­ćoj di­sko­gra­fi­ji, a ko­ja osi­gu­ra­va do­volj­no za­ni­ma­nje me­di­ja i pu­bli­ke, sta­re i no­ve. Ra­di se o jed­nom od važ­nih al­bu­ma no­vi­je hr­vat­ske di­sko­gra­fi­je. Sje­ćam se vr­lo do­bro kad sam 1997. u mra­ku bal­ko­na Ku­lu­ši­ća na ne­kom kon­cer­tu – či­ni mi se da su bi­li CUL-de-SAC – me­đu lju­di­ma oko se­be spa­zio Dar­ka Run­de­ka. Pr­vo sam po­mis­lio da je net­ko sli­čan nje­mu, ali do­is­ta se ra­di­lo o po­vrat­ni­ku iz Pa­ri­za ko­ji je po­tom nas­ta­vio jednu od naj­u­vjer­lji­vi­jih do­ma­ćih i re­gi­onal­nih ka­ri­je­ra, jer Ha­us­tor su bi­li ja­ki i u ok­vi­ri­ma sce­ne biv­še dr­ža­ve Na­kon što je objav­ljen „Apo­ka­lip­so“je za­ce­men­ti­rao uvjer­ljiv Run­de­kov po­vra­tak, osvo­jio pet na­gra­da Po­rin i če­ti­ri Cr­na mač­ka. Ne­ma te jav­ne ni pri­vat­ne re­vi­zi­je ko­ja bi mo­gla išta odu­ze­ti od vri­jed­nos­ti al­bu­ma, da­nas objav­lje­nog pod bla­go pro­mi­je­nje­nim na­zi­vom „ApoCalyp­so“. „Da se nas­lov al­bu­ma od­mah ta­ko pi­sao, mo­žda bi od­mah bi­lo jas­no da se ra­di o ko­va­ni­ci iz­me­đu pro­pas­ti svi­je­ta (apo­ka­lip­sa) i ve­se­log ka­rip­skog rit­ma (calyp­so). ApoCalyp­so je ples na­kon pro­pas­ti. Ili mo­žda u pro­pas­ti? Po­s­ljed­nji ples na pla­ži Tri­ni­da­da, dok se iz oce­ana di­že atom­ska glji­va? Ra­dos­tan i sje­tan...“, po­jas­nio je Run­dek igru ri­je­či u na­zi­vu i zna­če­nju al­bu­ma u po­prat­nom tek­s­tu na ovit­ku. Ra­di­lo se o pu­nom glaz­be­nom i tr­žiš­nom po­got­ku, al­bu­mu ko­ji je bit­no po­mo­gao da ta­daš­nji Ja­bu­ka­ton i či­ta­va priča oko pro­je­ka­ta Fi­ju bri­ju i Zagreb go­ri sta­ne na no­ge, do­đe do ve­ćeg bro­ja pu­bli­ke te za­ce­men­ti­rao Run­de­kov sta­tus dje­lat­nog i ak­tiv­nog „ku­ma“no­ve do­ma­će rock-sce­ne. Bi­lo je to jed­no od zad­njih raz­dob­lja u ko­je­mu su do­ma­ći rock-glaz­be­ni­ci la­ko dos­ti­za­li ši­ru po­pu­lar­nost, a Run­de­ko­va po­zi­ci­ja ko­ju ga je pra­ti­la još od vre­me­na Ha­us­to­ra sa­mo je po­mo­gla da se proš­lost i bu­duć­nost spo­je u si­gur­nu sa­mos­tal­nu ka­ri­je­ru ko­ja uz ma­lu i ve­ću po­moć pri­ja­te­lja traje sve do da­nas. Run­de­ko­va bu­duć­nost na­kon „Apo­ka­lip­sa“ubr­zo se po­ka­za­la vr­lo iz­gle­dom, jer mu je već idu­ći al­bum „U ši­ro­kom svi­je­tu“bio sja­jan, jed­na­ko vri­je­dan nas­ta­vak, pa ni­je čud­no da se unu­tar 3 CD-a no­vog re­iz­da­nja „ApoCalyp­sa“na­la­zi i taj disk, me­ni osob­no i dra­ži od „ApoCalyp­sa“. Što se ti­če proš­los­ti, i ona je za­hva­će­na na ak­tu­al­nom re­iz­da­nju pr­vim služ- be­nim po­jav­lji­va­njem sni­ma­ka ra­đe­nih za pe­ti, ni­kad do­vr­še­ni i objav­lje­ni al­bum Ha­us­to­ra „Do­vit­lji­vi ma­li ču­da­ci“, sni­man 1990. ne­po­sred­no pri­je pres­tan­ka ra­da sas­ta­va. To mit­sko iz­gub­lje­no po­glav­lje do­ma­ćeg roc­ka sa­dr­ži pet pje­sa­ma na tre­ćem di­sku. Svi ko­ji zna­ju Run­de­kov re­per­to­ar zna­ju i da je ve­ći­nu tih pje­sa­ma, osim „Di­sa­nja“, kas­ni­je po­no­vo sni­mio na sa­mos­tal­nim al­bu­mi­ma („Mo­re mo­re“i „Se­nor“su na „Apo­calyp­su“, „Hi­awat­ha“na „U ši­ro­kom svi­je­tu“, a „Is­ta sli­ka“na al­bu­mu „Ru­ke“) i iz­vo­di ih na kon­cer­ti­ma. No, u ovom iz­vor­nom obli­ku su, da­ka­ko, ne­što druk­či­je, „mla­đe“i vi­še „ha­us­to­rov­ske“, oš­tri­je i jed­nos­tav­ni­je re­ali­za­ci­je, pogotovo sa­mo kla­vir i glas u pje­smi „Se­nor“, pa haj­de da smo na­po­kon do­bi­li i uvid u to fan­tom­sko po­glav­lje. Ovaj put s od­lič­nim zvu­kom, za raz­li­ku od ka­ze­ta ko­je su ko­la­le gra­dom svih ovih go­di­na. „Do­vit­lji­vi ma­li ču­da­ci“mo­gu se uz „ApoCalyp­so“na­ći i na dvos­tru­kom vi­ni­lu Dan­cing Be­ara ko­ji je obja­vio i ne­dav­no „Vri­je­me je da se kre­ne“Maj­ki. U ovoj eri kad se tra­ži po­moć spon­zo­ra i do­bra priča da se za­in­te­re­si­ra pu­bli­ka, na­rav­no da će se i „ApoCalyp­so“prak­tič­no za­okru­ži­ti pred­sto­je­ćim Run­de­ko­vim kon­cer­ti­ma „ApoCalyp­so Now“– sa za­gre­bač­kom pre­mi­je­rom na sko­rom INmu­sic fes­ti­va­lu – za ko­je je oku­pio eki­pu glaz­be­ni­ka raz­nih ge­ne­ra­ci­ja, po­put sak­so­fo­nis­ti­ce Ane Ko­va­čić, Igo­ra Pav­li­ce na tru­bi, Ro­ka Cr­ni­ća iz gru­pe Por­to Mor­to na ba­su, Mi­re Ma­noj­lo­vi­ća iz CUL-de-SAC na uda­ralj­ka­ma i Jan­ka No­vo­se­li­ća (TBF, Chui) na bub­nje­vi­ma, za­jed­no s čla­no­vi­ma Car­go Tri­ja, Isa­bel i Du­com Vra­ni­ćem. Za sa­da ogra­ni­če­nu se­ri­ju kon­ce­ra­ta, ma­da ne tre­ba sum­nja­ti da će ih bi­ti još ako se po­ka­že za­ni­ma­nje or­ga­ni­za­to­ra i pu­bli­ke, pra­tit će, pre­ma naj­a­va­ma, vi­deo i svje­tlos­ni efek­ti na­mi­je­nje­ni ve­li­kim po­zor­ni­ca­ma. Li­je­pa je si­tu­aci­ja kad i „do­ma“ima­mo glaz­be­ni­ke či­ja je du­ga po­vi­jest jed­na­ko im­pre­siv­na kao i nji­hov ak­tu­al­ni rad, pa ne mo­ra­mo nos­tal­gič­no pla­ka­ti za bo­ljom proš­loš­ću. Ko­li­ko je da­nas ci­je­njen Dar­ko Run­dek i ko­li­ka je priv­lač­nost ko­ju da­nas ima me­đu sta­rom i no­vom pu­bli­kom, kri­ti­ča­ri­ma i su­rad­ni­ci­ma, naj­bo­lje go­vo­ri upra­vo Run­de­kov svje­ži rad. No, „Apo­ka­lip­so“je bio va­žan po­če­tak te no­ve Run­de­ko­ve pri­če i ovom di­sko­graf­skom ak­ci­jom re­iz­da­va­nja do­bio je zas­lu­žen tret­man, za ovak­ve pro­jek­te uobi­ča­jen i u ši­ro­kom svi­je­tu.

Na tros­tru­kom CD boxu i dvos­tru­kom vi­ni­lu na­la­ze se „Apo­ka­lip­so“, „U ši­ro­kom svi­je­tu“i ne­do­vr­šen al­bum Ha­us­to­ra iz 1990. „Do­vit­lji­vi ma­li ču­da­ci“

Objav­ljen 1997.,

Apo­ka­lip­so“je za­ce­men­ti­rao uvjer­ljiv Run­de­kov po­vra­tak, osvo­jio pet na­gra­da Po­rin i če­ti­ri Cr­na mač­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.