Ma­ke­don­ska Lu­boyna na Za­ča­ra­noj Mo­čva­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

U sklo­pu pro­gra­ma Za­ča­ra­na Mo­čva­ra – kon­ce­ra­ta in­tim­ni­jeg ugo­đa­ja – u Mo­čva­ru 28. lip­nja do­la­zi ma­ke­don­ska pos­ta­va Lu­boyna. Iako ih do sa­da ni­smo imali pri­li­ku gle­da­ti u Hr­vat­skoj, Lu­boyna ni­je no­vo ime na ma­ke­don­skoj glaz­be­noj sce­ni. Da­pa­če, okup­ljen oko pje­va­či­ce Ve­re Mi­lo­shev­ske i mul­ti­ins­tru­men­ta­lis­ta Oli­ve­ra Jo­si­fov­skog, ovaj bend dje­lu­je vi­še od 15 go­di­na. U proš­loj su go­di­ni ve­li­kim kon­cer­ti­ma u Skop­lju i Bi­to­lju obi­lje­ži­li okru­glu obljetnicu, a glaz­ba ko­ju Lu­boyna svi­ra naj­lak­še bi se mo­gla na­zva­ti wor­ld mu­si­com. Nji­ho­va glaz­ba os­lo­nje­na je na ma­ke­don­sku tra­di­ci­ju, s mnoš­tvom ne­pra­vil­nih rit­mo­va i kla­sič­nih tra­di­cij­skih na­pje­va, ali ovaj bend u sve uba­cu­je i mno­go mo­der­nih rit­mo­va i me­lo­di­ja pa to s raz­lo­gom u jed­nom tre­nut­ku vu­če na kla­sič­ni rock, u dru­gom na jazz, a u tre­ćem po­ma­lo i na pop vo­de. Lu­boyna u Mo­čva­ru do­la­zi u sklo­pu pro­mo­ci­je svo­jeg po­s­ljed­njeg al­bu­ma, „Ra­dio Lu­boyna“, ko­ji je obja­vi­la za­gre­bač­ka iz­da­vač­ka ku­ća Ge­en­ger Re­cor­ds.

Lu­boyna Okup­lje­ni su oko pje­va­či­ce Ve­re Mi­lo­shev­ske i mul­ti­ins­tru­men­ta­lis­ta Oli­ve­ra Jo­si­fov­skog

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.