Pro­mo­ci­ja no­vog al­bu­ma Mag­ni­fi­ca „Char­la­tan de Bal­kan“

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

U Ma­lom po­go­nu za­gre­bač­ke Tvor­ni­ce u po­ne­dje­ljak 12. lip­nja odr­ža­va se pro­mo­ci­ja no­vog al­bu­ma naj­po­pu­lar­ni­jeg slo­ven­skog iz­vo­đa­ča Mag­ni­fi­ca „Char­la­tan de Bal­kan“i dru­gih iz­da­nja Dal­las Re­cor­d­sa. Mag­ni­fi­co je slo­ven­ski kan­ta­utor ko­ji u svo­je glaz­be­no stva­ra­nje vje­što upli­će hu­mor i iro­ni­ju, što ga kao glaz­be­ni­ka is­ti­če na sce­ni. Na­dah­nu­će glaz­bom sta­rih šla­ge­ra s na­šeg po­dru­čja u kom­bi­na­ci­ji s la­ti­no, reg­gae, sur­f­glaz­bom i ele­men­ti­ma bal­kan­ske et­no-glaz­be, do­ni­je­lo mu je pre­poz­nat­lji­vost u re­gi­ji, ali i iz­van nje, u vi­še od 30 go­di­na ka­ri­je­re is­pu­nje­ne hi­to­vi­ma. Mag­ni­fi­co ta­ko­đer skla­da film­sku glaz­bu, pri če­mu iz­dva­ja­mo su­rad­nju na fil­mu „Mon­te­vi­deo, Bog te vi­deo“, na či­jem je so­un­d­trac­ku su­ra­đi­vao i sa špa­njol­skom pop-zvi­jez­dom svjet­skog gla­sa, Luz Ca­sal. Mag­ni­fi­co je na gla­su i kao sja­jan za­bav­ljač i iz­vo­đač, iza ko­je­ga je i ve­li­ki broj nas­tu­pa na naj­pres­tiž­ni­jim po­zor­ni­ca­ma re­gi­je i Eu­ro­pe, pa će ta­ko, iz­me­đu os­ta­log, ove go­di­ne nas­tu­pi­ti i na jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih fes­ti­va­la u ovom di­je­lu Eu­ro­pe, Szi­get 2017. Osim to­ga, u pro­gram dva film­ska fes­ti­va­la u Hr­vat­skoj uvr­šten je do­ku­men­tar­ni film o Mag­ni­fi­cu „Char­la­tan Mag­ni­fique“– u sklo­pu So­lo Po­si­ti­vo Film Fes­ti­va­la u Ši­be­ni­ku i DORF-a u Pri­mo­šte­nu i Vin­kov­ci­ma.

Mag­ni­fi­co Slo­ven­ski kan­ta­utor u svo­je glaz­be­no stva­ra­nje vje­što upli­će hu­mor i iro­ni­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.