Svi su li­ko­vi ov­dje gu­bit­ni­ci! Baš tak­vi su is­tin­ski ju­na­ci ove njež­ne pri­če

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: BOJANA RADOVIĆ

Je­smo li uop­će svjes­ni ka­ko do­tak­ne­mo ži­vo­te dru­gih lju­di? Ili ka­ko pak oni, čak i slu­čaj­ni pro­laz­ni­ci kroz na­še ži­vo­te, do­tak­nu nas? Či­me i ka­ko os­ta­ve naj­dub­lji i ne­iz­bri­siv trag? Pi­ta­nja su to na ko­ja ri­jet­ko po­mis­li­mo, ali baš na njih či­ta­te­lja na­tje­ra ro­man “Dje­čak kak­vog ne­ma” Mo­ni­ce Wo­od (Zna­nje, ured­ni­ca Mir­na Ši­mat, pri­je­vod Mo­ra­na Ši­mat, 99 ku­na). Ne­obič­na je to i vr­lo po­et­ska priča o jed­nom je­da­nas­to­go­diš­njem dje­ča­ku ko­ji jed­nog da­na osva­ne u do­mu gos­po­đe – par­don, gos­po­đi­ce – One Vit­kus. Do­šao je, u sklo­pu ak­ci­je iz­vi­đa­ča, po­mo­ći joj hra­ni­ti pti­ce te ma­lo ure­di­ti okuć­ni­cu. Njoj je ta po­moć pri­je­ko po­treb­na jer ima 104 go­di­ne. Na­kon po­čet­nog ne­po­vje­re­nja iz­me­đu to dvo­je ju­na­ka stva­ra se jas­no ra­zu­mi­je­va­nje i čvr­sta ve­za, sple­te­na oko po­ku­ša­ja da uđu u naj­poz­na­ti­ju svjet­sku knji­gu re­kor­da. Ona dje­ča­ku po­vje­ri svo­je naj­ve­će taj­ne, ali on iz­ne­na­da pres­ta­je do­la­zi­ti. No umjes­to nje­ga na nje­zi­nu se pra­gu po­ja­vi dje­ča­kov otac, a ubr­zo i maj­ka. Sta­ri­ca ta­da shva­ća da je dje­čak ni­po­što ni­je iz­ne­vje­rio te da je pri­ja­telj­stvo ko­je je s njom iz­gra­dio naj­važ­ni­ja stvar ko­ja će pro­mi­je­ni­ti ži­vo­te svih uklju­če­nih u ovu pri­ču. Au­to­ri­ca je ci­je­lu ovu pri­ču iz­gra­di­la na njež­nos­ti, do­ka­zu­ju­ći da upra­vo oni ko­ji su “dru­ga­či­ji” na po­seb­no sup­ti­lan na­čin do­živ­lja­va­ju dru­ge lju­de i sve što im se do­ga­đa. Stvo­ri­la je ro­man u ko­jem su svi li­ko­vi gu­bit­ni­ci na na­čin na ko­ji da­nas druš­tvo funk­ci­oni­ra ga­ze­ći emo­ci­je, a uz­ga­ja­ju­ći sa­mo­po­uz­da­nje bez pra­vog sa­dr­ža­ja. Na­rav­no, nje­ni su li­ko­vi is­tin­ski ju­na­ci i zbog to­ga je ci­je­li ovaj ro­man svo­je­vr­s­ni ma­ni­fest o “dru­ga­či­jos­ti”, oso­bi­ni ko­ju tre­ba nje­go­va­ti, a ne od­ba­ci­va­ti.

Mo­ni­ca Wo­od pi­še me­mo­are, a ovaj joj je ro­man do­ži­vio 19 iz­da­nja

Tr­ka za re­kor­di­ma Je­dan neo­bi­čan dje­čak i gos­po­đa od 104 go­di­ne že­le ući u naj­poz­na­ti­ju zbir­ku svjet­skih re­kor­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.