Do­volj­no hu­mo­ra da se po­gle­da

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Uvi­jek je do­bro vi­dje­ti na ekra­nu do­bru obi­telj­sku se­ri­ju. Fragmenti ži­vo­ta iz­bo­ri­li su se za dru­gu se­zo­nu, a to je zas­lu­že­no. Sva­ko će ov­dje ne­što pro­na­ći za se­be, oni nos­tal­gič­ni­ji ra­zve­se­lit će se ka­da vi­de Ja­me­sa Bro­li­na i Di­an­ne Wi­est, a on­da su tu i ne­ke zvi­jez­de u nas­ta­ja­nju po­put Tho­ma­sa Sa­do­skog, pri­mje­ri­ce. Li­je­po pri­ka­za­ni obi­telj­ski od­no­si kroz do­bro po­go­đe­nu do­zu hu­mo­ra bu­de do­volj­no sim­pa­ti­je da os­ta­ne­te uz Frag­men­te ži­vo­ta.

Ni­je bi­lo baš la­ko na­pra­vi­ti us­pješ­nu se­ri­ju s is­tim mo­ti­vi­ma kak­ve su imali Ži­vi mr­tva­ci stvo­re­ni pre­ma stri­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.