Ba­la­ban: Sa­mo da opet ne bu­de vje­tra, a te­ren gr­bav

Ide­alan sce­na­rij bio bi da ovo­ga pu­ta mi pr­vi do­đe­mo u vod­stvo i na­tje­ra­mo Is­lan­đa­ne da se otvo­re i kre­nu u na­pad, tvr­di biv­ši va­tre­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - To­mis­lav Da­so­vić

Hr­vat­ska je uvi­jek ve­li­ki mo­tiv za sva­ku re­pre­zen­ta­ci­ju, a do­ma­ćin će ima­ti ve­li­ku pot­po­ru s tri­bi­na, is­ti­če iz­bor­nik Ča­čić Iz­bor­nik hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je An­te Ča­čić (63) is­i­ja­va hlad­no­krv­nost, op­ti­mi­zam i mir­no­ću ne pri­da­ju­ći ve­li­ku važ­nost iz­os­tan­ci­ma čak šes­to­ri­ce igra­ča iz pr­ve mom­ča­di, Su­ba­ši­ća, Vr­salj­ka, Ćor­lu­ke, Ra­ki­ti­ća, Pja­ce i Kra­ma­ri­ća. – Re­kao sam to i po­no­vit ću još jed­nom, Hr­vat­ska će svu­da po­ku­ša­ti do­ći do tri bo­da. Utak­mi­ca s Is­lan­dom vr­lo je zah­tjev­na, iz­u­zet­no je važ­na. Do­ma­ćin je ja­ko kva­li­te­tan i či­nje­ni­ca je da je­di­ni po­raz u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP ima od Hr­vat­ske, či­nje­ni­ca je i da ima kons­tant­nost do­brih iga­ra, ali po­nav­ljam, Hr­vat­ska ima kva­li­te­tu, Hr­vat­ska ima am­bi­ci­ju, Hr­vat­ska ima onaj po­tre­ban en­tu­zi­ja­zam – na­gla­sio je An­te Ča­čić, ko­ji će da­nas u Rey­kja­vi­ku već 22. put vo­di­ti hr­vat­sku no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju. Ma­lo po ma­lo, i maj­stor An­te sus­ti­že jed­nog po jed­nog ve­li­kog pret­hod­ni­ka. Pri­mje­ri­ce, Igor Šti­mac vo­dio je va­tre­ne u 15 utak­mi­ca, Ni­ko Ko­vač 19, a slje­de­ći Ča­či­će­vi tar­ge­ti su Ot­to Ba­rić s 24, od­nos­no Zlat­ko Kranj­čar s 25 nas­tu­pa na klu­pi na­ci­onal­ne mom­ča­di. Ne kre­ne li ne­što po zlu, a za­sad ni­šta ne upu­ću­je na to, Ča­čić će, na­kon Mi­ros­la­va Bla­že­vi­ća i Sla­ve­na Bi­li­ća, bi­ti tek tre­ći hr­vat­ski iz­bor­nik s dva ve­li­ka na­tje­ca­nja. Ko­je su kva­li­te­te Is­lan­da?, pi­ta­mo še­fa na­še re­pre­zen­ta­ci­je. – Kva­li­te­te Is­lan­da u kom­pak­t­nos­ti, u nji­ho­voj mom­čad­skoj igri, dis­ci­pli­ni, upor­nos­ti ko­ju ima­ju svih 90 mi­nu­ta. Hr­vat­ska je uvi­jek ve­li­ki mo­tiv za sva­ku re­pre­zen­ta­ci­ju, a do­ma­ćin će ima­ti ve­li­ku pot­po­ru s tri­bi­na i bit će mo­ti­vi­ran. Mo­ra­mo uči­ni­ti sve da se na­met­ne­mo u toj utak­mi­ci i da do­đe­mo do do­mi­na­ci­je – nas­tav­lja Ča­čić. Lo­vre Ka­li­nić uska­če u pr­vi plan kao za­mje­na za pr­vo­ga vra­ta­ra Su­ba­ši­ća? – Lo­vre je imao sjaj­nih obra­na u Bel­gi­ji. Ali opet, vr­lo čes­to je bio i na vra­ti­ma u re­pre­zen­ta­ci­ji. Po­t­vr­dio se, i ne­ma stra­ha za nje­ga – uz­vra­ća Ča­čić.

Us­pje­li smo ih od­mo­ri­ti

Ko­li­ko tro­jac iz fi­na­la Li­ge pr­va­ka mo­že pri­do­ni­je­ti re­pre­zen­ta­ci­ji u ovoj utak­mi­ci? Osje­ća­ju li još po­s­lje­di­ce na­por­ne se­zo­ne? – Imali su na­por­nu se­zo­nu i nji­ma tre­ba ma­lo du­že da se od­mo­re, os­vje­že. U to­me smo us­pje­li. Ali taj mo­tiv ko­ji ima­ju Lu­ka, Man­džo i Ma­teo go­lem je, ne dvo­jim da će i taj nas­tup bi­ti do­dat­ni po­ti­caj da sve te po­hva­le oprav­da­ju u hr­vat­skom dre­su – za­klju­čio je An­te Ča­čić, či­ja za­raz­na sta­lo­že­nost i mir­no­ća na oko­li­nu dje­lu­ju po­put Per­se­na. Kad smo već kod us­pješ­nos­ti iz­bor­ni­ka, ni­je na­od­met pod­sje­ti­ti na Ča­či­će­vu im­pre­siv­nu sta­tis­ti­ku u kva­li­fi­ka­cij­skom cik­lu­su za SP. Na­ime, do­bi­je li Ča­čić utak­mi­cu na Is­lan­du, s pet po­bje­da i re­mi­jem, iz­jed­na­čio bi se s

Ko­va­či­ću će ovo bi­ti po­s­ljed­nja utak­mi­ca u sta­tu­su ne­že­nje. Že­ni se slje­de­će su­bo­te

po­čet­nim učin­ci­ma Zlat­ka Kranj­ča­ra (cik­lus za SP 2006.), Sla­ve­na Bi­li­ća (cik­lus za EP 2008.) i Igo­ra Štim­ca (cik­lus za SP 2014.) i si­gur­nim ko­ra­kom nas­ta­vio po­hod pre­ma mo­skov­skom Cr­ve­nom tr­gu. Pod­sje­ti­mo, sa­mo je je­dan hr­vat­ski iz­bor­nik ci­je­li kva­li­fi­ka­cij­ski cik­lus odra­dio bez po­ra­za, bio je to – Zlat­ko Kranj­čar. Upra­vo je sad već le­gen­dar­ni Ci­co bio pr­vi naš no­go­met­ni iz­bor­nik ko­ji se su­če­lio s ra­bi­jat­nim Is­lan­đa­ni­ma. U Za­gre­bu je bi­lo 4:0, a u Rey­kja­vi­ku 3:1 za Hr­vat­sku, a ju­nak po­bje­de na sje­ve­ru Eu­ro­pe bio je dvos­tru­ki stri­je­lac Bo­ško Ba­la­ban. Vr­lo do­bro sje­ća se jed­ne od naj­bo­ljih utak­mi­ca u hr­vat­skom dre­su.

Bu­đe­nje u nas­tav­ku

– Za­bio sam ta­da dva go­la, ali uvje­ti su bi­li ka­tas­tro­fal­ni, ja­ki vje­tar i gr­bav te­ren, a su­par­nik mo­ti­vi­ran, ne­ugo­dan, čvrst. Gu­bi­li smo pr­vo po­lu­vri­je­me 0:1, a on­da smo u nas­tav­ku ipak pro­bu­di­li i pre­okre­nu­li is­hod – pri­sje­ća se Ba­la­ban utak­mi­ce u ko­joj je osim nje­ga stri­je­lac za Hr­vat­sku bio Da­ri­jo Sr­na iz je­da­na­es­ter­ca pri kra­ju utak­mi­ce. Je­su li Is­lan­đa­ni ne­ugo­dan su­par­nik za Hr­vat­sku? – Agre­siv­ni su, fi­zič­ki ja­ki, ne do­pu­šta­ju ti da ra­zvi­ješ svo­ju igru. Mo­ra­mo im od­go­vo­ri­ti na is­ti na­čin i mak­si­mal­no ih res­pek­ti­ra­ti ne oba­zi­ru­ći se na nji­ho­va ime­na i na na­šu in­di­vi­du­al­nu su­pe­ri­or­nost – nas­tav­lja Ba­la­ban. Je li li­panj­ski ter­min ne­po­go­da za na­še umor­ne rat­ni­ke, oso­bi­to pro­tiv ova­ko zah­tjev­nog su­par­ni­ka? – Ne vi­dim u to­me pro­blem, na­ši igra­či su tak­ve kla­se da im ovo ne mo­že za­sme­ta­ti. Odra­dit će oni to na vr­hun­skoj ra­zi­ni – do­da­je Ba­la­ban. Naj­ve­će opas­nos­ti za na­še na Is­lan­du? – Sa­mo vje­tar, džom­bast te­ren i pre­ki­di. U to­me su Is­lan­đa­ni maj­sto­ri i zna­ju bi­ti vr­lo ubo­ji­ti. Pa opet, ne­ma stra­ha od te utak­mi­ce s ob­zi­rom na kva­li­te­tu na­ših igra­ča. Ide­alan sce­na­rij bio bi da ovo­ga pu­ta mi pr­vi do­đe­mo u vod­stvo i na­tje­ra­mo Is­lan­đa­ne da se otvo­re i kre­nu u na­pad. A to je on­da igra ko­ja nji­ma naj­ma­nje od­go­va­ra – za­klju­čio je Bo­ško Ba­la­ban. Una­toč svoj slo­že­nos­ti si­tu­aci­je oko oz­li­je­đe­nih igra­ča, sraz s Is­lan­dom mo­že­mo pro­ma­tra­ti i iz dru­ga­či­je per­s­pek­ti­ve. Hr­vat­ska u nje­ga ula­zi s dvo­ji­com igra­ča ko­ji naj­češ­će ni­su bi­li u pr­vom pla­nu kod Ča­či­ća, a po svo­jim kva­li­te­ta­ma i tr­žiš­nim vri­jed­nos­ti­ma spa­da­ju u kre­mu europ­skog no­go­me­ta. Na­ime, sa­svim je pri­rod­no da stan­dard­ni sto­per Li­ver­po­ola De­jan Lo­vren ima po­zi­ci­ju u pr­vih 11 re­pre­zen­ta­ci­je, kao i da igrač Re­al Ma­dri­da, Ma­teo Ko­va­čić, ne bu­de vi­še tek jo­ker s klu­pe. Od Ma­tea se, kao po­uz­da­no­ga Zi­da­ne­ova ma­ta­do­ra iz dru­go­ga pla­na, oče­ku­je da u re­pre­zen­ta­ci­ji pre­uz­me od­go­vor­nost i na­met­ne se kao sto­žer­ni igrač. Us­put re­če­no, 23-go­diš­njem Ma­teu Ko­va­či­ću ovo će bi­ti po­s­ljed­nja utak­mi­ca u sta­tu­su ne­že­nje, bu­du­ći da će slje­de­će su­bo­te uplo­vi­ti u brač­nu lu­ku s Iza­bel An­dri­ja­nić. Ta­ko će dio re­pre­zen­ta­ti­va­ca po­nov­no bi­ti na oku­pu i za se­dam da­na.

Po­la se­lek­ci­je iz­van po­go­na Hr­vat­skoj će u Rey­kja­vi­ku ne­dos­ta­ja­ti Su­ba­šić, Vr­salj­ko, Ćor­lu­ka, Ra­ki­tić, Pja­ca i Kra­ma­rić An­te Ča­čić Una­toč iz­os­tan­ci­ma čak šes­to­ri­ce igra­ča, iz­bor­nik uoči gos­to­va­nja na Is­lan­du is­i­ja­va mir­no­ću

Ivan Pe­ri­šić da­nas 57. put igra za re­pre­zen­ta­ci­ju, pos­ti­gao je 16 go­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.