Kos­tić: Sad su si­la, a još 90-ih no­go­met su igra­li na zem­lja­noj pod­lo­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net Kar­lo Le­din­ski

Is­lan­đa­ni i moj pri­ja­telj, iz­bor­nik Hal­l­grím­sson, ja­ko ci­je­ne Hr­vat­sku, no uvje­re­ni su da u ne­dje­lju mo­gu i po­bi­je­di­ti, ka­že Kos­tić

Ako it­ko od Hr­va­ta poz­na­je mo­guć­nos­ti is­lan­d­skih no­go­me­ta­ša i nji­hov ve­li­ki na­pre­dak u po­s­ljed­njih 10-ak go­di­na, on­da je to Lu­ka Kos­tić (59), biv­ši igrač NK Osi­je­ka ko­ji je svla­či­oni­cu u Grad­skom vr­tu kra­jem 80-ih di­je­lio i sa Šu­ke­rom te Ka­sa­lom. No, Kos­tić je baš kra­jem 80-ih kao igrač sti­gao na Island, a u Rey­kja­vi­ku se za­dr­žao sve do da­nas. Ima svo­ju no­go­met­nu ško­lu, ali pa­ra­lel­no ra­di i u tu­ris­tič­koj agen­ci­ji.

Igrao sa Šu­ke­rom

– Iako je is­lan­d­ski no­go­met u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na do­ži­vio dra­ma­ti­čan uz­let, ov­dje su no­go­me­ta­ši još uvi­jek ama­te­ri. Osim na­rav­no onih ko­ji oti­đu igra­ti u ino­zem­ne klu­bo­ve – ka­že Kos­tić i do­da­je: – Ka­da se pri­sje­tim si­tu­aci­je ka­da sam ja ov­dje sti­gao 1988. go­di­ne, te je us­po­re­dim s da­naš­nji­com, to je go­lem na­pre­dak. U mo­je vri­je­me pr­vo­li­ga­ški klu­bo­vi igra­li su na zem­lja­nim te­re­ni­ma, a da­nas svi ima­ju od­lič­ne te­re­ne s umjet­nom tra­vom, i to još pod kro­vom, ta­ko da mo­gu igra­ti svih 12 mje­se­ci. Is­lan­đa­ni su od po­čet­ka 2000-ih po­če­li ja­ko pu­no ula­ga­ti u omla­din­ski po­gon, u tre­ne­re, to jest op­će­ni­to u ra­zvoj no­go­me­ta ko­ji je, za­hva­lju­ju­ći us­pje­hu na ne­dav­nom Eu­ru, pos­tao jed­na­ko po­pu­la­ran kao ru­ko­met. A ka­da sam ja sti­gao on­da smo šest mje­se­ci tre­ni­ra­li va­ni na igra­li­štu, a po zi­mi smo mo­ra­li tr­ča­ti uli­ca­ma Rey­kja­vi­ka, ra­di­ti su­he tre­nin­ge s ute­zi­ma, te tre­ni­ra­ti na par­ke­tu, jer za­tvo­re­nih dvo­ra­na s umjet­nom tra­vom još ni­je bi­lo. Za­hva­lju­ju­ći ve­li­kim ula­ga­nji­ma Is­lan­đa­ni su sti­gli do 22. mjes­ta na Fi­fi­noj ljes­tvi­ci te su pos­ta­li re- pre­zen­ta­ci­ja od ko­je svi stra­hu­ju, pogotovo ka­da se igra u Rey­kja­vi­ku. A ka­ko Is­lan­đa­ni do­če­ku­ju da­naš­nju utak­mi­cu s Hr­vat­skom? – Ja­ko res­pek­ti­ra­ju koc­kas­te, na­rav­no da zna­ju za Mo­dri­ća, Man­džu­ki­ća, Lo­vre­na... No, sve­jed­no su uvje­re­ni da mo­gu po­bi­je­di­ti – ka­že Kos­tić i do­da­je: – Ulaz­ni­ce za utak­mi­cu pla­nu­le su za ma­nje od sat vre­me­na, pro­da­li bi ba­rem tri­put vi­še ka­ra­ta da je sta­di­on veći (op. a., 15.000 sje­da­li­ca). Eu­fo­ri­ja je zbog us­pje­ha na Eu­ru, ali i za­to što do­la­zi kva­li­tet­na re­pre­zen­ta­ci­ja po­put Hr­vat­ske. Ho­će li hr­vat­skim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma bi­ti pro­blem či­nje­ni­ca da u lip­nju na Is­lan­du go­to­vo da i ne­ma mra­ka. – Ovo je do­ba go­di­ne ka­da je prak­tič­ki svih 24 sa­ta dan, ali to će na­ši igra­či la­ko ri­je­ši­ti. Na­vu­češ zas­to­re u so­bu i zas­peš. A ne­će im

Ov­dje je sa­da 24 sa­ta dan, ali taj pro­blem ri­je­ši se ta­ko da na­vu­češ zas­tor, ka­že Kos­tić

bi­ti pro­blem ni vri­je­me, jer ov­dje je sad 15 stup­nje­va, a ob­zi­rom na to da ne­ma vla­ge, to je osjet kao da je 20. Dak­le, ide­al­no za igru – ka­že biv­ši Šu­ke­rov su­igrač.

Iz­bor­nik je od­li­čan zu­bar

Kos­tić iz pr­ve ru­ke zna ko­li­ko Is­lan­đa­ni ci­je­ne Hr­vat­sku jer je s iz­bor­ni­kom He­imi­rom Hal­l­grím­sson pri­ja­telj. – Zna­mo se već niz go­di­na, i do­bri smo pri­ja­te­lji. Čes­to sam i pre­da­vao u nje­go­vu klu­bu IBV-u. Ja­ko je nor­ma­lan tip, ni­je se pro­mi­je­nio ot­kad je pos­tao iz­bor­nik – ka­že Kos­tić. No, ne­što se ipak pro­mi­je­ni­lo u Hal­l­grím­sso­no­vu ži­vo­tu. Ot­kad je pos­tao iz­bor­nik, mo­rao je staviti na mi­ro­va­nje svoj po­sao u zu­bar­skoj or­di­na­ci­ji. – Ka­žu da je od­li­čan zu­bar, ali ja mu ni­kad ni­sam bio na zu­bar­skom sto­lu. Su­ra­đi­va­li smo sa­mo

Kos­tić.• u no­go­me­tu – za­klju­ču­je

REUTERS

Is­lan­đa­ni vi­še ni­su no­go­met­na kan­ta za na­pu­ca­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.