Ze­ni­ca kao ra­ti­šte: Gr­ci pro­vo­ci­ra­li, a Boš­nja­ci tuk­li

Dže­ko dr­žao za vrat Ma­no­la­sa, no­ka­uti­ran Grk Ja­nis Ja­no­tis...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net To­mis­lav Da­so­vić

Da je su­dac bio nor­ma­lan, do­su­dio bi nam bar je­dan je­da­na­es­te­rac, ža­li se iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­je BiH Meh­med Ba­žda­re­vić Vi­še od sra­mot­nih in­ci­de­na­ta u Ze­ni­ci, zbog ko­jih No­go­met­ni savez BiH oče­ku­je Ue­fi­na kaz­na, na­še su­sje­de za­bo­ljet će či­nje­ni­ca ka­ko na­ci­onal­na mom­čad BiH naj­vje­ro­jat­ni­je i dru­gi put za­re­dom os­ta­je bez ve­li­kog na­tje­ca­nja. Na­ime, re­pre­zen­ta­ci­ja BiH ni­je us­pje­la svla­da­ti i pre­sko­či­ti Gr­ke u bit­ki za dru­go mjes­to u kva­li­fi­ka­cij­skoj sku­pi­ni (Bel­gi­ja će bi­ti si­gur­no pr­va), što je do­vo­di u iz­ra­zi­to ne­po­volj­nu po­zi­ci­ju. Ni­je sto­ga ni čud­no što su do­ma­ći­ni­ma na kra­ju utak­mi­ce živ­ci po­pus­ti­li, pa je gnjev­ni i ogor­če­ni Edin Dže­ko hva­tao za vrat su­igra­ča iz Ro­me Ma­no­la­sa, a po­moć­nik iz­bor­ni­ka Meh­me­da Ba­žda­re­vi­ća, Fran­cuz Step­ha­ne Gil­li, u sve­op­ćoj ma­klja­ži na­kon za­vr­šet­ka utak­mi­ce no­ka­uti­rao grč­kog re­pre­zen­ta­tiv­ca Ja­no­ti­sa i iz­bio mu dva zu­ba. Si­ro­ti Ja­no­tis, ko­ji na Bi­li­nu Po­lju ni­je ni za­igrao, sa­da ima osmi­jeh kao kre­zu­bi ju­na­ci iz Bra­ve­he­ar­ta. No, to ni­je bi­lo sve; za vri­je­me utak­mi­ce te­ško je oz­li­je­đen re­pre­zen­ta­ti­vac BiH Se­nad Lu­lić. Li­ce mu je bi­lo okr­vav­lje­no zbog pri­je­lo­ma ja­go­dič­ne kos­ti, kao i pri­je­lo­ma po­lja oč­ne šup­lji­ne, pa je od­mah bio pod­vrg­nut ope­ra­tiv­nom za­hva­tu u ze­nič­koj bol­ni­ci, u ko­joj će os­ta­ti do po­ne­djelj­ka. Bi­li­no Po­lje bi­lo je po­put ra­ti­šta, u ko­je­mu ni­je ne­dos­ta­ja­lo pro­vo­ka­ci­ja, pod­muk­lih uda­ra­ca i pr­ljav­šti­na za sva­ku osu­du. Sva ova zbi­va­nja nas­ta­vak su ne­pri­ja­telj­sta­va Boš­nja­ka i Gr­ka iz nji­ho­ve pr­ve me­đu­sob­ne utak­mi­ce u ovo­me cik­lu­su, ka­da je grč­ka pu­bli­ka gad­lji­vim tran­s­pa­ren­ti­ma u Pi­re­ju pro­vo­ci­ra­la gos­te, a utak­mi­ca je bi­la odi­gra­na na ru­bu in­ci­den­ta. An­ta­go­ni­zam je sa­da sa­mo eska­li­rao. – Ne­ke se stva­ri ne bi smje­le do­ga­đa­ti. Sra­mo­ta je nji­ho­vo ne­po­što­va­nje na­še na­ci­onal­ne him­ne. Ovak­vim stva­ri­ma ni­je mjes­to u no­go­me­tu – iz­ja­vio je grč­ki pro­vo­ka­tor Kostas Manolas alu­di­ra­ju­ći na zvi­žda­nje ze­nič­ke pu­bli­ke grč­koj him­ni, za­bo­rav­lja­ju­ći u ka- kvom je ne­pri­ja­telj­skom okru­že­nju re­pre­zen­ta­ci­je BiH igra­la u Pi­re­ju. Os­ta­ne li pak se­lek­ci­ja BiH bez pla­sma­na na SP, je­dan od kri­va­ca bit će ta­li­jan­ski su­dac Ni­co­la Ri­zzo­li, či­je su di­sku­ta­bil­ne od­lu­ke u ne­ko­li­ko na­vra­ta spa­ša­va­le Gr­ke. – Da je su­dac bio nor­ma­lan, do­su­dio bi nam bar je­dan je­da­na­es­te­rac. Gr­ci su igra­li agre­siv­no i pr­lja­vo, ni­su nam os­ta­vi­li mno­go pros­to­ra, ali smo ga sa­mi se­bi mo­ra­li na­pra­vi­ti. Po­re­me­ti­la nas je i ra­na iz­mje­na ko­ju smo mo­ra­li na­pra­vi­ti zbog Lu­li­će­ve oz­lje­de. Htje­li smo po­bje­du ka­ko bi­smo mir­no odi­gra­li pre­os­ta­le če­ti­ri utak­mi­ce, ali ni­smo us­pje­li. Mo­ra­mo ići da­lje, po­ku­šat će­mo do kra­ja kva­li­fi­ka­ci­ja os­tva­ri­ti pla­sman na Svjetsko prvenstvo – na­gla­sio je po­kis­li iz­bor­nik BiH Meh­med Ba­žda­re­vić.

Što o oz­ra­čju na sta­di­onu ka­žu u grč­ko­me ta­bo­ru? Sra­mot­no je nji­ho­vo ne­po­što­va­nje na­še na­ci­onal­ne him­ne. Tak­vim stva­ri­ma ni­je mjes­to u no­go­me­tu KOSTAS MANOLAS grč­ki re­pre­zen­ta­ti­vac Te­ško oz­li­je­đe­ni igrač La­zi­ja Lu­lić okr­vav­ljen na­pus­tio trav­njak i od­mah ope­ri­ran

REUTERS

Ja­nis Ja­no­tis skup­ljao je zu­be po trav­nja­ku ze­nič­kog sta­di­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.